Školská rada

Úvodní stránka Jednací řád seznam členů

Zápisy z jednání

Archiv

Jednací řád školské rady
 při  
 Základní škole a Mateřské škole Větřní, Větřní 232, 382 11 Větřní
 

zřízená dne : 5.9.2005 ( usnesení č. 070/2005 ze 14 schůze RO dne  5.9.2005 )

 

Čl. I

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“ 

Čl. II

Školská rada se schází ke svým schůzím minimálně dvakrát ročně. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

 Čl. III

Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy. 

Čl. IV

Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání  školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. 

Čl. V

Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada  kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady. 

Čl. VI

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, v případě u středních a vyšších odborných škol stipendijního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady

Čl. VII

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. 

Čl. VIII

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou. 

Čl. IX

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem : 11. 12. 2014