Školní žákovská rada

Historie Členové Pravidla Akce Foto

Pravidla školní žákovské rady
 
1.

Členy ŠZR mohou být žáci od 4. ročníku.  Každá třída od tohoto ročníku výše má právo na 2 zástupce, přičemž jeden zástupce je volen žáky své třídy, druhého jmenuje třídní učitel. Funkční období členů je 1 školní rok. Odvolat člena ŠZR může třídní učitel nebo pedagogové pověření řízením ŠZR.

  2.

Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání ŠŽR.

 3.

Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.

4.

Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.

5.

Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny žáky závazná.

6.

ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.

  7.

V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoliv ukončit.