Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ RVP PV Č.J. 32405/2004 - 22 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Větřní 

Ve spolupráci s pedagogickými pracovnicemi školy vypracovala : B.Šinková ved. uč. MŠ 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Větřní

Adresa: Školní 294, Větřní 

E-mailová adresa: vetrinskaskolka@seznam.cz 

Telefon: 380732122 

Zřizovatel: Obecní úřad Větřní 

Ředitel školy: Bohumír Šimek 

Vedoucí uč. MŠ: Běla Šinková 

Provozní doba: 6.00 – 16.15 hod. 

II. Obecná charakteristika školy 

Z historie školy 

Mateřská škola byla nově postavena jako čtyř třídní a uvedena do provozu byla v roce 1980 jako závodní MŠ. Původní provozovatel JIP Větřní byl nahrazen v roce 1990 Obecním úřadem ve Větřní a je jím dosud. Od svého založení škola prošla mnoha většími i menšími změnami. MŠ přišla v roce 1995 o část školní zahrady, která byla vyčleněna pro stavbu rodinných domů. Abychom měli dostatečné plochy pro hry dětí, využíváme plochu zahrady bývalé 2. MŠ, kde OÚ vybudoval nové dětské hřiště s tím, že je 4 krát týdně k dispozici dětem z MŠ. 

Do r. 2002 byla MŠ samostatným subjektem a pak byla sloučena se zákl. školou do společného právního subjektu. 

Od založení prošla MŠ řada dětí zdravých, ale i s tělesným, sluchovým a řečovým postižením, a my jsme pyšní na to, že jsme jim umožnili kontakt s ostatními dětmi a mohli jim v začátcích pomáhat. 

Současná charakteristika školy 

Budova MŠ se skládá ze dvou hlavních dvoupodlažních a jednoho vedlejšího pavilonu propojených spojovací chodbou. V hlavních pavilonech jsou umístěny třídy se šatnami a sociálním zařízením, ve vedlejším se nachází kuchyně, kancelář a sklady. Na spojovací chodbu navazují kabinety na výchovné pomůcky. V roce 2002 byla upravena školní kuchyně tak, aby vyhovovala současným normám. Po několika letech provozu však z úsporných důvodů i z důvodu modernizace kuchyně v ZŠ tato přestala plnit svou funkci a obědy se začaly dovážet do MŠ ze ZŠ. Dovážené jídlo je ukládáno do termonádob. Nyní kuchyně slouží k přípravě přesnídávek a tekutin pro pitný režim. U každé třídy je přípravna jídla s nerezovými dvou dřezy a stoly. Tyto přípravny slouží k vydávání jídel a umývání nádobí. 

Třídy jsou rozděleny na 2 části, v jedné jsou hrací koutky stolečky, ve druhé je úložný nábytek na hračky aj. pomůcky, koberec a na něm volný prostor, který po rozložení lehátek slouží k odpolednímu odpočinku dětí. 

V posledních 5 ti letech doznaly třídy velkých změn, byl zakoupen nový nábytek, lehátka, koberce, audiovizuální technika, lůžkoviny aj. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů a jsou pravidelně revidovány. 

Počet tříd: 4 

1.TŘÍDA- MEDVÍDCI 

2.TŘÍDA – ŽABIČKY 

3.TŘÍDA – VEVERKY 

4.TŘÍDA - VČELIČKY 

Věk dětí : 3 – 7 let 

Třídy jsou homogenní, v každé třídě pracují 2 učitelky. Kapacita každé třídy je 28 dětí.

Spolupráce školy: 

 • S logopedkou PeaDr Bártovou 
 • Se ZŠ 
 • S obecním úřadem 
 • S DPS 

Spolupráce s rodiči: 

 • Rodiče mají možnost vstoupit do školy kdykoli během dne, přivádět dítě po dohodě s učitelkou 
 • Spolupracujeme s rodiči při plnění některých cílů z TVP 
 • S rodiči probíhá spolupráce formou individuálních konzultací 
 • Vztah rodič, dítě, učitelka je založen na vstřícném partnerském vztahu ve kterém převažuje důvěra, empatie, tolerance a vzájemná pomoc. 
 • MŠ organizuje pro rodiče třídní schůzky. 
 • MŠ organizuje pro rodiče slavnostní akce a tvořivá odpoledne. 

Dlouhodobé záměry MŠ 

Ve vztahu k formování osobnosti: 

Budeme dětem předávat takové hodnoty, které budou formovat jeho osobnost tak, aby z něj vyrostl člověk aktivně se podílející na ochraně životního prostředí a společenského života. Zaměříme se na výchovu k odpovědnosti za své chování, povedeme děti k tomu, aby uměly řešit problémy slušnou komunikací. Povedeme děti k vytváření pozitivních vztahů mezi sebou, k dospělým i handicapovaným. 

Ve vých.vzděl.oblasti: 

Náš vzdělávací program a výuka budou odrážet potřeby a zájmy všech dětí. Budeme klást velký důraz na celkové klima nejen ve třídě, ale i v rámci celé MŠ. Každodenně se budeme zaměřovat na vytváření příznivých podmínek a rozvoj správných charakterových vlastnostísmyslu pro kamarádství, soucítění, vzájemné spolupráci, respektování pravidel. (Tím jak se budeme k sobě vzájemně chovat se každý podílí na tvorbě příjemného klimatu ve třídě a potažmo v celé škole.) 

Budeme nadále obohacovat vzdělávací nabídku o různé vzdělávací projekty, exkurze, tématické vycházky, výstavy apod. 

Předškolní vzdělávání bude prováděno celostně, aby pokrývalo všechny oblasti rozvojebiologickou, psychickou, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální. 

Chceme, aby dítě, které odchází z naší MŠ bylo maximálně rozvinuto po stránce sociální, fyzické, psychické i sociální. 

Budeme i nadále prohlubovat spolupráci s rodiči tak, aby věděli, že jsou našimi partnery ve výchově, budeme se snažit, aby i oni sami v rámci svých možností pomáhaly MŠ. 

V oblasti materiálně technické 

Dokončit záměr zhodnocení školní zahrady a těsné okolí školy (dlažby, obrubníky), dovybavit třídy novým nábytkem a knihovnami, zlepšit zázemí pro učitelky, vybavit kancelář vhodným nábytkem. V delším horizontu pořídit interaktivní pomůcky. 

V oblasti personální: 

Podporovat profesní růst pedagogů, podporovat zájem o DVPP, doplnit si vzdělání v oblasti interaktivní výuky. Motivovat zaměstnance ohodnocením jejich práce. 

Vize

 • Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě chodit rádo, kde získá základní znalosti a dovednosti, naváže nová přátelství.
 • Na naši školu budou učitelé i žáci pyšní a rodiče budou rádi, že mohou jejich děti naší školu navštěvovat. 
 • Naše škola bude pro děti místem radostných zážitků, získávání nových zkušeností a poznatků, zdrojem inspirace. 
 • Naše škola bude bezpečným místem pro každé dítě bez ohledu na jeho schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav, rodinné zázemí či barvu pleti.
 • Personál bude mít smysl pro kolektiv, bude spolupracovat, vzájemně se informovat o dění na pracovišti bez vzájemné řevnivosti. nebude se chovat sobecky a tím bude přispívat k příjemnému klimatu na škole, kam pak bude sám rád chodit.

Krédo MŠ

Všestranný rozvoj dětí cestou přirozené výchovy, veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby byly děti v MŠ maximálně spokojené. 

III. Podmínky vzdělávání 

Personální podmínky

Vzdělávání zajišťuje 8 pedagogických pracovnic, dle svých TVP zpracovaných pro každou třídu zvlášť a vychází z platného 

Vzdělávací práci v každé třídě zajišťují 2 pedagogické pracovnice s pedagogickým vzděláním. Obě učitelky spolupracují na vytváření Třídních vzdělávacích programů, konzultují úspěchy či případné nedostatky, které jsou východiskem pro další práci. Spoluvytvářejí přátelské ovzduší třídy, spolupracují s rodiči a konzultují s nimi vých. úspěchy či neúspěchy a domlouvají se na jednotném působení na dítě. 

Učitelka při ranní službě na sebe přebírá řídící úlohu pro dopolední činnost a pobyt venku. 

Učitelka při odpolední službě- seznámí se s dopoledním programem dne tak, aby mohla pomoci v zajištění návaznosti toku dne, úzce spolupracuje se svou kolegyní. Promýšlí, zajišťuje a provádí individuální činnosti s dětmi, zajišťuje zdárný průběh odpoledních činností. 

Asistentka pedagoga ve spolupráci s učitelkami ve třídě zpracovává IVP, dává jej ke schválení ved. uč., seznamuje se předem s TVP a připravuje si popř. náhradní či doplňující činnosti či specifické pomůcky. Zaznamenává pokroky handicapovaného dítěte. Spolupracuje s odborníky, kteří mají toto dítě v péči a je v úzkém kontaktu s rodiči. 

Organizace chodu MŠ 

Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitele školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Rozvržení přímé vyučovací povinnosti pedagogů je řešeno v rámci 6 týdnů se stálou periodikou. Záměrem tohoto systému je co nejefektivnější využití pedagogického potenciálu v době maximálního počtu dětí v mateřské škole, to je v době od 7.00 do 15.00 hodin. Od 6.00 je provoz zajištěn pouze jedním pedagogem s postupným nástupem dalších, ukončování v době 15.30 -16.15 hodin provádí opět jeden pedagog. Provoz začíná i končí vždy ve stejné třídě. Tuto organizaci jsme po několikaletých zkušenostech vyhodnotili jako nejoptimálnější. Příchod a odchod dětí není striktně vymezen, pouze ráno pokud rodič přivádí dítě po 8. hodině, musí si to předem domluvit s uč. ( budova se zamyká). Třídy jsou homogenní, nábytek a pomůcky jsou přizpůsobeny věku dítěte. 

Řízení mateřské školy 

Ředitel ZŠ a MŠ vystupuje v právních vztazích jménem školy, ostatní kompetence přenáší na ved. uč. MŠ v rámci její pracovní náplně nebo jednorázovým pověřením. 

Vedoucí učitelka řídí pracovníky školy a koordinuje jejich práci, rozhoduje o provozních a organizačních otázkách školy. Organizace výchovně vzdělávacího procesu se řídí platnými právními předpisy a ŠVP. 

Psychosociální podmínky 

Nově přijaté dítě má možnost pobývat zpočátku ve třídě s rodičem. Nabízíme ve spolupráci s rodiči adaptační program. Učitelka nepodporuje nezdravou soutěživost mezi dětmi, nezvýhodňuje žádné z dětí, nemanipuluje s dítětem, vyhýbá se negativním slovním komentářům na adresu dítěte, neneurotizuje dítě zbytečným spěchem. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podpora nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku-s přihlédnutím k aktuálnímu počasí, mají dostatek volného pohybu nejen na vycházkách, ale i v MŠ. V denním programu uč. respektují individuální potřebu aktivity. Starším dětem s nižší potřebou odpočinku, mohou být nabízeny jiné klidové činnosti. Děti nenutíme ke spánku. V žádném případě nenutíme děti do jídla, ponecháváme jim možnost zvolit si porci jídla dle individuální potřeby, Dodržujeme intervaly mezi jídly. Pitný režim- děti mají v průběhu dne stálý přístup k nápoji, pít mohou dle potřeby, každé dítě má svůj označený hrneček. 

Životospráva 

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. 
 • Strava je dovážena ze základní školy v termonádobkách, aby byla zajištěna potřebná teplota jídla. 
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne. 
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. 
 • Děti do jídla nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. 
 • Děti jsou každodenně venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (déšť, silný vítr, náledí, mráz či vysoké letní teploty). 
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ a na vycházce. 
 • Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Po obědě děti odpočívají na lůžku s pohádkou, nebo vyprávěním, dětem, které po půlhodině klidu nemají potřebu spánku, je nabídnuta jiná klidová činnost mimo lůžko. Děti, které neodpočívají na lůžku musí respektovat spící děti.

Pravidla bezpečnosti 

Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají po celou dobu práce s dětmi pg. pracovníci od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce do doby předání zákonnému zástupci. 

Ved. uč. MŠ může pověřit při vyšším počtu dětí, nebo při specifických činnostech (plavání, návštěva divadla, přechody v budově MŠ) další zletilou osobu např. uklizečku, aby vypomohla. 

Opatření v průběhu vzdělávací činnosti- uč. se snaží předcházet konfliktům mezi dětmi, nedovolí dětem nosit do MŚ nebezpečné předměty, nebo hračky. Nesmí odejít od dětí, při závažných důvodech zajistí náhradní dohled. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu např. nůžky, drobné korálky (které si mohou děti vstrčit např. do nosu apod.) 

Učitelka děti řádně poučí o různých nebezpečích předem (jedovaté rostliny, chování v bazénu, při jízdě dopravním prostředkem apod.). O poučení dětí učiní záznam do přehledu výchovné práce. 

Při tělovýchovných aktivitách dbá uč. zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, bývá vždy na nejrizikovějším místě. 

Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelka bez dozoru dětem na průlezky aj. nářadí, kde hrozí nebezpečí. 

Při vycházkách učí děti na frekventovaných místech chodit ve dojicích a v zástupu tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost, průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici. 

Opatření při výletech aj. akcích- Ved. uč. určí vedoucího akce, který bude rozhodovat o průběhu tak, aby byla bezpečnost zajištěna, ostatní budou jeho rozhodnutí respektovat. 

IV. Organizace vzdělávání

Koncepce MŠ 

V naší MŠ je hlavní snahou zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Vedeme děti tak, aby když MŠ opouštějí, byly co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Aby byly přizpůsobivé, odvážné a také odpovědné, schopné nejen přijímat, ale i dávat. 

Cílem vzdělávání je zprostředkovávat a předávat dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Učit děti základním schopnostem a dovednostem potřebných pro život. Zapojovat do činností děti se specifickými vzdělávacími potřebami, či děti s postižením do kolektivu za pomoci AP. Vést ostatní děti k tomu, aby takovéto dítě naučily brát jako platného člena kolektivu, aby chápaly, že jsou mezi námi lidé odlišní a s různým handicapem. 

Formy a metody vzdělávání 

Vzdělávání má charakter hry, experimentování, zábavy a zajímavých činností pro děti, je založeno na získávání zkušeností a dovedností vlastní praktickou činností, staví na dětské zvídavosti a potřebě objevovat a hrát si. 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. 

Umožnit dětem se specifickými vzděl. potřebami zapojovat se do kolektivu vrstevníků a co nejvíce se účastnit společných činností s ohledem na jeho možnosti. Zprostředkovat těmto dětem radostné prožívání a navazování nových přátelství. Asistentka pedagoga ve spolupráci s učitelkami uzpůsobí činnost schopnostem handicapovaného dítěte, popř. nabídne vhodnou náhradní činnost. AP využívá vhodné kompenzační pomůcky, které takovému dítěti pomáhají v rozvoji, nebo mu usnadňují život. AP ve spolupráci s odborníky a uč. zpracovává IVP, který pravidelně vyhodnocují. 

Další oblíbené formy naplňující vzdělávání jsou: Oslava svátku s. Mikuláše, vánoční besídka, tvořivá odpoledne s rodiči, oslava Dne matek spojená s návštěvou v senior klubu, oslava Dne dětí, slavnostní rozloučení, návštěvy kulturních akcí, vítání občánků do života na OÚ aj. 

Vzdělávací cíle jsou realizovány prostřednictvím ucelených částí tzv. integrovaných bloků, které jsou pedagogem rozpracovány v TVP na podtémata. V rámci integrovaných bloků a naplňování vytýčených vzdělávacích cílů je pro děti připravován bohatý program rozmanitých činností, her a akcí poznávacího, výchovného a zábavného charakteru.

Vzdělávací nabídka: Manipulační činnosti s přírodním a různým výtvarným materiálem, se stavebnicemi, skládankami, mozaikami, s didaktickým materiálem, hudební, poslechové a pohybové činnosti, dramatizace, práce s knihou, s maňásky, vyprávění, společenské hry, námětové hry, pohybové a didaktické hry.

Charakteristika a uspořádání jednotlivých tříd 

Vzdělávání se uskutečňuje ve čtyřech heterogenních třídách. Vybavení tříd nábytkem i hračkami je uzpůsobeno tak, aby odpovídalo jednotlivým věkovým skupinám. Pomůcky i zařízení je dle možností a potřeb průběžně doplňováno a inovováno. 

Naším cílem je vytvoření co nejoptimálnějších podmínek k rozvoji osobnosti všech dětí bez rozdílu, k učení a komunikaci s ostatními. TVP si uč. v jednotlivých třídách zpracovávají v souladu s ŠVP a vychází z toho, co si již děti osvojily a zejména přihlížejí k věkovým zvláštnostem a dovednostem.

Třídní program umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a uplatněním své pedagogické způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který lze na základě evaluačních činností či aktuální události dotvářet či přizpůsobit. 

Denní režim 

Režim dne lze pružně přizpůsobovat aktuálním podmínkám a potřebám dětí. V MŠ je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do ústraní neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Ke spojování tříd dochází pouze v nezbytném případě. 

Organizace dne 

6.00 -7.30 - scházení dětí, hry dle volby 

7.30 -9.45 - ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učeni) - jazykové chvilky -ranní cvičení -smyslové hry -grafomotorické chvilky 

8.30 -900 - hygiena,svačina 

9.45 -11.45 - pobyt venku- spontánní, tělovýchovné a poznávací aktivity 

11.45 -12.15 - hygiena, oběd 

12.15 -14.00 - hygiena, poslechová chvilka, odpočinek 

14.00 -14.30 - hygiena, svačina 

14.30 -16.15 - odpolední zájmové hry, opakovací chvilky, pokračování didakt. činností, diagnostické chvilky, ind.péče. 

V. Vzdělávací obsah 

Název programu: Jaro, léto, podzim, zima- celý rok je prima 

Zásady pro zpracování a realizaci ŠVP 

V rámci vzdělávání uplatňovat a respektovat pedagogické zásady, zásadu úcty ke každému člověku a zásadu ohledu na věkové a individuelní rozdíly, zásadu respektovat a být respektován. 

Cílem ŠVP je umožnit všem dětem bez rozdílu přirozeně rozvíjet svou osobnost, její individualitu, s celkovým citovým postojem k světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům. Probudit zájem o poznávání nového a vytvořit tak předpoklady pro další vzdělávání. TVP je v souladu se ŠVP a vychází z předchozích znalostí a dovedností dětí je zpracován individuelně pro každou třídu zvlášť. Časový prostor i vzdělávací obsah je otevřený a flexibilní, umožňuje reagovat na aktuální situaci, vyplývající ze schopností a zájmu dětí, případně z mimořádné události. 

Vzdělávací obsah je rozpracován do 4 integrovaných bloků 

1. integrovaný blok: Barevný podzim

Časový úsek přibližně 10 týdnů

Charakteristika integrovaného bloku 

Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt v MŠ. Upevňování orientace v prostředí ve kterém žijí. Utváření pěkných vzájemných vztahů. Rozvíjení schopnosti rozlišovat různé formy chování a jednání. Rozvíjení samostatnosti v sebeobsluze. Rozvíjení hrubé i jemné motoriku. Rozšiřování všeobecné informovanosti. Seznamování s novými výtvarnými technikami a hudebními dovednostmi.  

Vzdělávací záměry 

 • Dítě a jeho tělo 
  • Těšit na společný pobyt v MŠ 
  • Osvojovat si poznatky o lidském těle 
  • Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka 
  • Rozvíjet manipulační dovednosti při manipulaci materiály, které poskytuje příroda 
  • Napodobovat jednoduchý pohyb a sladit s hudbou nebo zpěvem
 • Dítě a jeho psychika 
  • Umět rozpoznat, co je a není správné jednání 
  • Postupně získávat větší samostatnosti v chování 
  • Posilovat úctu k živé a neživé přírodě 
  • Vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností 
  • Zprostředkovávat příjemné zážitky při pozorování přírody a využívat je ve výtvarných a pracovních činnostech. 
 • Dítě a ten druhý 
  • Seznamovat se se jmény kamarádů ve třídě 
  • Domlouvat a respektovat smluvená pravidla 
  • Pozitivní tolerance s odlišnostmi 
 • Dítě a společnost 
  • Seznamovat se s místem a prostředím ve kterém děti žijí 
  • Upevňovat dovednost zdravit, děkovat, poprosit… 
  • Sledovat práci dospělých – její význam pro společnost 
  • Osvojovat si přiměřenou formou poznatky o ochraně životního prostředí 
 • Dítě a svět 
  • Podporovat zájem a chuť dívat se kolem sebe, vnímat a naslouchat. 
  • Přiblížit charakter podzimu, vliv počasí na proměny v přírodě. 
  • Rozvíjet řečové dovednosti, odbourávat ostych hovořit před dětmi či dospělými. 

Očekávané výstupy v podobě klíčových kompetencí

Kompetence k učení 

 • Zajímá se o druhé i o to co se kolem něj děje. 
 • Zvládá manipulaci s různým přírodním materiálem (přiměřeně věku). 
 • Umí uplatnit nové poznatky 
 • Prožívá radost z vlastní činnosti. 

Kompetence k řešení problémů 

 • Snaží se uplatnit vlastní fantazii ve výtvarných činnostech. 
 • Všímá si dění i problémů ve svém okolí 
 • Umí odhadnout co je a není bezpečné. 

Kompetence komunikativní 

 • Zdokonaluje se v komunikativní oblasti 
 • Rozumí slyšenému a umí smysluplně reagovat 
 • Dokáže sdělovat prožitky různými formami (pohybově, výtvarně.) 

Kompetence sociální a personální 

 • Neostýchá se projevit. 
 • Uvědomuje si, co je správné a nevhodné chování 
 • Chápe a respektuje pravidla třídy. 
 • Umí poděkovat, poprosit, pozdravit, požádat o pomoc. 

Kompetence činnostní a občanské 

 • Umí se přizpůsobovat daným okolnostem 
 • Zajímá se o druhé a o to co se kolem něho děje 
 • Rozumí smyslu pravidel soužití a chápe potřebu je zachovávat 

Okruhy činností 

 • Dramatické a pohybové činnosti 
 • Pozorování přírody, zejména zahrádek v okolí 
 • Poslech textů s podzimní tématikou 
 • Práce s výtvarným materiálem 
 • Manipulace s přírodním materiálem 
 • Seznámení s písní, básní a práce s nimi 
 • Práce s obrázkovým a didaktickým materiálem 
 • Ochutnávka 
 • Rytmické hry

2. integrovaný blok: Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka 

Časový úsek přibližně 11 týdnů 

Charakteristika integrovaného bloku 

Zdokonalování pohybových dovedností. Vytváření správných životních postojů prospívajících zdraví. Učit se vnímat krásu zimní přírody. Postupně zdokonalovat techniku kreslení a správného držení tužky. Probouzet zájem o to, co se kolem děje, že činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, pohodlnost a nízká aktivita mají své nepříznivé důsledky. Vést děti k tomu, že se rozvíjíme pokusem i omylem, odstraňování strachu z neúspěchu. Zapojovat všechny smysly. 

Vzdělávací záměry 

Dítě a jeho tělo

 • Rozvíjet tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti i při specifických činnostech 
 • Rozvíjet jemnou motoriku při netradičních výtvarných a pracovních činnostech 
 • Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb 
 • Seznamovat se s tím, jak si v zimě chránit své zdraví 
 • Zkoumat jak funguje lidské tělo, pojmenovat některé jeho části 
 • Umět se přiměřeně oblékat, pojmenovat oblečení 

Dítě a jeho psychika 

 • Upevňovat mezilidské vztahy 
 • Seznamovat s životem zvířat v zimě 
 • Podporovat potřebu společného sdílení 
 • Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům 
 • Rozšiřovat slovní zásobu a chápat význam slov běžně používaných 
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky- vyprávění zážitků např. z vánoc. 
 • Orientovat se v časových pojmech ve vztahu k různým činnostem 
 • Procvičovat početní a číselné pojmy při manipulačních a jiných činnostech 
 • Vnímat knihu jako nositelku zajímavých příběhů a informací 

Dítě a ten druhý 

 • Zhotovování vánočních dárků 
 • Rozvíjet cit pro krásu, společná příprava vánoční výzdoby 
 • Rozvíjet spolupráci dětí při práci v různě velkých skupinách, učit se vzájemně domlouvat 

Dítě a společnost 

 • Příprava vánočního posezení 
 • Seznamování s tradicemi 
 • Seznamovat se s tím jak se správně chovat na kulturních akcích 
 • Učit se vyhledávat kamaráda pro hru a učit se domlouvat a vyjednávat 
 • Rozpoznat a pojmenovat správné chování a chápat jeho význam 

Dítě a svět 

 • Vnímat proměny přírody 
 • Umět se vyrovnat s různými změnami prostředí 
 • Získávat elementární vědomosti o tom, že v různých zemích žijí různí lidé 
 • Seznamovat se s různými přírodními jevy a umět je pojmenovat (led, sníh, jinovatka) 

Očekávané výstupy v podobě klíčových kompetencí

Kompetence k učení 

 • Získané poznatky a dovednosti uplatňuje v praktických situacích 
 • Chápe souvislost a jednoduchá obrazná přirovnání 
 • Aktivně si všímá, co se kolem něj děje 
 • Umí dokončit započatou práci 
 • Soustředí se na činnost, umí vyvinout úsilí a záměrně si zapamatovat

Kompetence k řešení problémů 

 • Prožívá radost z toho, co již dokáže 
 • Je schopné vyjednávat a uzavírat kompromisy a vzájemně kooperovat 
 • Zkouší řešit problémy na základě svých již získaných zkušeností 
 • Orientuje se v jednoduchých časových pojmech 
 • Dokáže se přiměřeně oblékat 

Kompetence komunikativní 

 • Zdokonaluje se v řečových dovednostech, samostatně vyjadřuje své myšlenky 
 • Umí komentovat zážitky, sdělovat myšlenky 
 • Rozumí slyšenému, uplatňuje znalost nových pojmů 

Kompetence sociální a personální 

 • Vnímá a rozlišuje nespravedlnost, ubližování a dokáže se citlivě chovat k vrstevníkům 
 • Dokáže se podřídit 
 • Uplatňuje své individuelní potřeby a přání s ohledem na druhé 

Kompetence činnostní a občanské 

 • Má zákl. dětskou představu o tom , co je v souladu se zákl. lidskými hodnotami a normami a snaží se podle nich chovat 
 • Učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat a řídit. 

Okruhy činností 

 • Mikulášská besídka 
 • Zhotovování dárků a vánoční výzdoby, návštěva DPS 
 • Pozorování výzdoby v obci 
 • Hry se sněhem,Vánoční besídka 
 • Bobování 
 • Poslech koled a pohádek
 • Didakticky zacílené činnosti 
 • Diskuze a rozhovory

3. integrovaný blok: Jak se budí jaro 

Časový úsek přibližně 10 týdnů 

Vzdělávací obsah a záměr: 

Stále podporovat děti v rozvoji samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, v komunikativních dovednostech, ve vzájemné spolupráci, v sebejistotě a uplatnění se ve skupině. Nadále rozvíjet již získané poznatky. Získat povědomí o typických znacích jara a s ním souvisejících událostí a činností. Vést děti k poznání, že život na zemi je velmi rozmanitý. Podporovat děti zejména v řečových aktivitách, v rozvoji matematických a časových představ. 

Dítě a jeho tělo 

 • Rozvíjet zručnost při práci s různým náčiním a materiálem 
 • Umět správně stolovat, zacházet s kapesníkem, samostatně provádět hygienické návyky 
 • Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroj 

Dítě a jeho psychika 

 • Obohacovat citový život dětí s využitím pohádek, říkadel apod. 
 • Přiblížit dětem poznatky o svátcích jara 
 • Zdokonalování znalosti barev 
 • Zdokonalování početních pojmů 
 • Poznávat typické znaky jara a různé děje v přírodě 
 • Seznamování s rostlinami 
 • Seznamování se zvířaty a jejich mláďaty 

Dítě a ten druhý 

 • Rozvíjet empatii-vnímat a chápat pocity druhých a učit se s nimi zacházet 
 • Vést děti k úctě ke stáří (vystoupit v DPS) 
 • Připravit oslavu Dne Matek 
 • Vést děti k uvědomění, že každý živý tvor je důležitý 

Dítě a společnost 

 • Seznamování s tím, jak lidé žily dříve 
 • Umět se vhodně chovat při kulturních akcích, vyjádřit prožitky z těchto akcí (výtvarně, pohybově apod.) 
 • Orientovat se v obci – kam chodí lidé do práce 
 • Všímat životního prostředí, jak se k němu lidé chovají (třídění odpadů apod.) 

Dítě a svět 

 • Poznávat, co je škodlivé, nebezpečné, co nelze ovlivnit (např. v závislosti na počasí) 
 • Seznamovat se se životem lidí v jiných zemích 
 • Mít povědomí o koloběhu vody v přírodě
 • Seznamovat se s lidskou činností, význam objevů pro lidstvo

Očekávané výstupy v podobě klíčových kompetencí

Kompetence k učení 

 • Získané dovednosti uplatňuje v dalším učení a v praktických situacích 
 • Má základní dětskou představu o tom, jak „funguje“ svět 
 • Umí porozumět slyšenému, sledovat děj 
 • Umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
 • Chápe základní matematické operace a pojmy 

Kompetence k řešení problémů 

 • Dokáže zvládat emoce v co největší míře 
 • Dokáže respektovat ostatní 

Kompetence komunikativní 

 • Umí vyjednávat s dětmi i dospělými ( i s pomocí – ml. děti) 
 • Umí formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 
 • Dokáže slovně popsat děj na obrázku 

Kompetence sociální a personální 

 • Chrání přírodu, ví, že každý živý tvor je její důležitou součástí 
 • Dokáží jednat co nejvíce samostatně 

Kompetence činnostní a občanské 

 • Umět se domluvit na společném řešení, navrhovat jej v jednoduchých situacích samostatně 
 • Umět se vhodně uplatnit ve skupině Zvládnout jednoduchou vedoucí úlohu 

Okruhy činností 

 • Pozorování v přírodě, vycházka do lesa 
 • Výroba velikonočních dekorací 
 • Besídka pro maminky ( Svátek matek) 
 • Dramatizace 
 • Pozorování živých zvířat

4. integrovaný blok Když vše voní a kvete 

Časový úsek přibližně 10 týdnů 

Vzdělávací obsah a záměr: 

Vést děti k poznání, že i ti nejmenší tvorové jsou významní. Vzbudit dětech zájem o poznávání života na zeměkouli, jak se žije u nás ( styl života, rostliny, zvířata), jak žijí lidé v cizích krajích ( prostředí, zvířata, rostliny). Vnímat krásu přírody, její proměnlivost, vůně, barvy… Rozvíjet fantazii a představivost při hudebně pohybových činnostech. Upevňovat získané dovednosti a návyky. Vést k chápání souvislostí. 

Dítě a jeho tělo 

 • odporovat tvůrčí aktivitu při vyrábění rekvizit 
 • Zvládat zejména nápodobou různé cvičební polohy 
 • Sledovat správné držení těla v průběhu celého dne 
 • Zdokonalovat koordinaci oko- ruka 
 • Poznávat typické vůně 
 • Rozlišovat rytmus a tempo v hudbě 

Dítě a jeho psychika 

 • Rozpoznávat grafické znaky 
 • Postupně zvládat náročnější výtvarné činnosti 
 • Umět správně zacházet s běžnými předměty a nástroji 
 • Učit se řešit problémy a navrhovat různá řešení 
 • Ovládat sílu a intonaci hlasu (dramatizace)
 • Zdokonalovat znalost barev 

Dítě a ten druhý 

 • Umět vhodně komunikovat nejen s vrstevníky, ale i dospělými 
 • Učit se podřídit se rozhodnutí skupiny, umět se přizpůsobovat 
 • Rozšiřovat komunikační dovednosti, mít svůj názor 
 • Učit se správně zacházet s knihou a jinými pomůckami, chápat důsledky špatného zacházení s nimi 

Dítě a společnost 

 • Orientovat se v obci- doprava 
 • Kde všude lidé žijí, rozdílný život 
 • Seznamování s různými nebezpečími 

Dítě a svět 

 • Nejmenší tvorové, poznávat další obyvatele země- hmyz 
 • Poznávat „vesmír“ přiměřeně chápání dětí – pojmy zeměkoule, hvězdy, planety… 
 • Poznávat cizokrajná zvířata a prostředí, ve kterém žijí

Očekávané výstupy v podobě klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 • Pozná některá cizokrajná zvířata 
 • Pozná zákl. dopravní prostředky 
 • Umí uplatňovat své poznatky a dávat je do souvislostí 
 • Umí správně používat tužku, nůžky, lepidlo, .. 
 • Má elementární poznatky o naší planetě a vesmíru 

Kompetence k řešení problémů 

 • Má povědomí o způsobech ochrany zdraví a bezpečí 
 • Ví jak se třídí odpad a proč 

Kompetence komunikativní 

 • Dokáže vyjádřit pocity, dojmy a mínění 
 • Lépe ovládá tempo a intonaci řeči 
 • Dokáže si zapamatovat texty básní, písní 
 • Zvládá reprodukci jednoduchého textu (pohádky) 

Kompetence sociální a personální 

 • Chápe rozdíl v rasách a nedělá mezi nimi rozdíly 
 • Rozvíjí svá dětská přátelství 
 • Dokáže se samostatně postarat o své věci a udržovat pořádek 

Kompetence činnostní a občanské 

 • Neubližuje žádným živým tvorům 
 • Umí šetrně zacházet se společným i vlastním majetkem 
 • Chápe význam ochrany životního prostředí 
 • Vnímá své okolí, dokáže správně ohodnotit špatné i kladné chování lidí k životnímu prostředí 

Okruhy činností 

 • Práce s encyklopedií aj. literaturou 
 • Vycházky do přírody 
 • Exkurze a výlety 
 • Hry na téma rodiny, přátelství 
 • Poslech a sledování příběhů obohacujících citový život dítěte 
 • Manipulační činnosti 

Dílčí projekty 

Enviromentální výchova pro prohlubování ekologického cítění dětí předškolního věku.

 • Vést děti k ohleduplnému chování k prostředí v němž žijeme. 
 • Pečovat o čistotu a pořádek nejen v okolí MŠ, ale vždy. 
 • Zaměřit se na citový život dětí, jejich smysl pro krásu ve vztahu k přírodě. 
 • Vést děti k tomu, aby měli kladný vztah ke zvířatům, neubližovat živým tvorům, vědět, že každý má své nezastupitelné místo na naší planetě. 
 • Seznamovat se s možným nebezpečím v přírodě- jedovaté rostliny, hluboké vody, nesahat na cizí zvířata apod.

Konkrétní činnosti vedoucí k naplňování těchto cílů: 

 • Šetrně zacházet se svěřeným materiálem, pomůckami a hračkami. 
 • Pomáhat při úklidu školní zahrady. 
 • Sběr kaštanů a semen listnáčů, ukázat dětem jak jsou plody a semena uzpůsobeny k tomu, aby se dostaly co nejdále od mateřského stromu. 
 • Pozorování ptactva při odletu do teplých krajin. 
 • Proč je listí stromů na podzim tak barevné, které stromy opadávají. 
 • Hry se sněhem a ledem, pokusnická činnost. 
 • Být šlechetný ke slabším tvorům – péče o ptactvo a zvěř v zimě – krmení. 
 • Pozorování stop zvěře ve sněhu. 
 • Pozorovat návrat ptáků, stavby jejich hnízd. 
 • Pozorování změn v přírodě – celoročně. 
 • Připravit vánoční stromek pro ptáky a zvěř. 
 • Péče o krmítko na školní zahradě. 
 • Péče o květinové záhonky před MŠ – starší děti. 
 • Význam slunce pro život, koloběh vody v přírodě, význam ročních období

Logopedická péče

Děti s vadami výslovnosti jsou zařazeny se souhlasem rodičů do logopedického programu. 1 krát měsíčně dochází do MŠ klinická logopedka PeaDr Bártová. 

Plavecký kurz 

Předškolní děti se v jarních měsících zúčastňují plaveckého kursu o 10 lekcích v plaveckém bazénu ve Větřní. 

Kroužek anglického jazyka

Do kroužku bývají zařazeny přednostně nejstarší děti (podle zájmu a kapacity). Kroužek probíhá v odpoledních hodinách ve třídě Včeliček. 

Evaluační systém 

Cíl evaluace: 

Dosahovat co nejkvalitnější výchovné práce a viditelných pokroků dětí ve všech oblastech osobnostního rozvoje, zlepšování pracovního prostředí, rozvoj kvalitních a pozitivních vztahů na pracovišti, kde všichni cítí, že jsou součástí jednoho celku. 

Oblasti evaluace: 

 • Soulad dokumentů ŠVP - TVP – RVP
 • Průběh vzdělávání a výsledky 
 • Podmínky vzdělávání- personální, materiální, organizační
 • Spolupráce s rodinou, se ZŠ a veřejností
 1. Soulad dokumentů ŠVP - TVP – RVP
  1. Kvalita naplňování zvolených záměrů a kvality výsledků vzdělávání u dětí –zodpovídá ved. uč.
  2. Kvalita způsobu zpracování učiva – soulad RVP- ŠVP- TVP, vyhodnocování tématických celků – zodpovídají pg. pracovníci
  3. Kvalita vzdělávací práce pedagogů i součinnost provozních pracovníků- zodpovídá ved.uč.
  4. Osobní rozvoj pedagogů - zodpovídají pg.pracovníci 
  5. Evaluace materiálních podmínek - zodpovídají pg.pracovníci
  6. Evaluace organizačních podmínek – zodpovídají všichni zaměstnanci
  7. Evaluace spolupráce s rodinou - zodpovídají pg.pracovníci
 2. Evaluace integrovaných bloků Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů, stanovit případná opatření Časový rozvrh: Vždy po ukončení tématu integrovaného bloku. Nástroje: Záznam do pracovních plánů Konzultace učitelek ve třídě Dle potřeby do záznamů o dítěti Dle potřeby konzultace s rodiči
 3. Evaluace podtémat Cíl:Zhodnotit soulad vytvořených podtémat, prověřit naplnění stanovených záměrů, jejich přiměřenost k chápání věku dítěte. Případná opatření. Časový rozvrh:Po ukončení integrovaného bloku, v případě potřeby i dříve. Nástroje: Viz výše
 4. Evaluace dílčích projektů Cíl:Zhodnotit přínosnost a splnění záměrů Časový rozvrh:Na konci školního roku Nástroje: Konzultace učitelek Konzultace učitel – rodič Závěrečná pg. porada
 5. Hodnocení dětí Cíl:Hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí Časový rozvrh:V průběhu celého šk. roku, písemně zhodnotit 2x ročně. Nástroje: Cílené pozorování Konzultace učitelek Konzultace s rodiči Dle potřeby záznam do portfolia dětí Dle potřeby konzultace s odborníky (PPP aj.)
 6. Soulad ŠVP – TVP – RVP Cíl:Ověřit soulad těchto dokumentů, hodnocení naplňování záměrů, vzděl. obsahu, podmínek, metod a forem práce, spoluúčast rodičů. Časový rozvrh:2x ročně Nástroje: Přehledy o rozvoji dětí Konzultace Hospitační záznamy Kontrolní náhledy Pg. porady Diagnostika dětských prací Reakce a aktivní účast dětí Stanovení případných opatření

Průběh vzdělávání a výsledky

 1. Uplatňování metod, postupů a forem práce Cíl: Zhodnocení vlastního průběhu a výsledků z hlediska používaných metod a forem práce se záměry. Časový rozvrh: Průběžně Nástroje: Sebehodnocení Hospitace Konzultace pedagogů PG.porady Sebehodnocení dětí a jejich reakce Stanovení případných opatření
 2. Osobnostní rozvoj pedagogů Cíl: Uplatňování nových poznatků z DVPP ve vl. práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu. Časový rozvrh: Průběžně Nástroje: Hospitace Konzultace Pedag. porady

Podmínky vzdělávání- personální, materiální, organizační 

Cíl: Zhodnotit kvalifikovanost pracovníků a efektivitu personálního zabezpečení. Zhodnotit materiální podmínky, účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP. Časový rozvrh: Červen Nástroje. Kontrolní činnost Porady Konzultace Monitoring 

Spolupráce s rodinou, se ZŠ a veřejností 

Cíl:Vyhodnotit úspěšnost, účelnost a vhodnost zvolených metod spolupráce ve vztahu k naplnění záměrů stanovených v ŠVP. Časový rozvrh: Leden, červen Nástroje: Rozhovory s rodiči Třídní schůzky Vystoupení dětí pro veřejnost Výstavky Společné akce se ZŠ Publikační činnost (místní tisk). 

Akce MŠ pořádaných pro veřejnost 

 • Vystoupení na Setkání rodáků 
 • Vystupování na OÚ – vítání občánků do života 
 • Besídky pro důchodce 
 • Besídky v DPP ( vánoční a ke Dni matek)

Projekty 

 • Plavání předškoláků 
 • Školička bruslení