Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Pravidla školní žákovské rady

  • Členy ŠZR mohou být žáci od 4. ročníku.  Každá třída od tohoto ročníku výše má právo na 2 zástupce, přičemž jeden zástupce je volen žáky své třídy, druhého jmenuje třídní učitel. Funkční období členů je 1 školní rok. Odvolat člena ŠZR může třídní učitel nebo pedagogové pověření řízením ŠZR.
  • Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání ŠŽR.
  • Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.
  • Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  • Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny žáky závazná.
  • ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  • V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoliv ukončit.