Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Informace k zápisu do ZŠ pro školní rok 2023/2024

 

Termín zápisu do základní školy je středa 27. dubna 2023 od 14 do 18 hodin v budově staré školy. 

Zápis je určen pro děti: 

· narozené od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017,

· s odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023

· mladší 6 let, v případě, že se narodily v době do 31. 12. 2016, musí mít doporučení
pedagogicko-psychologické poradny, v případě, že se narodily po 31. 12. 2017, musí mít
doporučení pedagogicko psychologické poradny a pediatra

· u cizinců pas a doklad o povolení k pobytu,

· k zařazení dítěte se zdravotním postižením předloží zákonný zástupce také doporučení
školského poradenského zařízení.


K zápisu se musí dostavit i ti, kteří měli v minulém roce odklad povinné školní docházky.

K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

 

Počet tříd, kapacita 

Jsme připraveni otevřít dvě 1. třídy, každou v počtu 25 žáků. O rozdělení do tříd rozhoduje vedení školy.

 

 

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky, doplněná o doporučující posouzení pedagogicko psychologickou poradnou a odborným lékařem.

Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději v den zápisu – tedy 27. 4. 2023.

Formulář je k dispozici na stránkách školy www.zsamsvetrni.cz.V případě neumožnění osobní přítomnosti rodičů u zápisu použijte prosím jeden z následujících způsobů doručení žádosti o přijetí:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

3. poštou

4. do dopisní schránky umístěné na budově ZŠ

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

Žádost je dostupná na webových stránkách školy.