Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola

Mateřská škola

Koncepce

Zprostředkovávat a předávat dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Učit děti základním schopnostem a dovednostem důležitých pro život. Vést děti tak, aby při ukončení docházky do mateřské školy byly co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, aby byly i přizpůsobivé, odvážné a také odpovědné, ochotné nejen přijímat, ale i dávat. Filozofií naší mateřské školy je všestranný rozvoj dětí cestou přirozené výchovy. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě v MŠ maximálně spokojené.

Představení

Provoz v této mateřské škole byl zahájen 1.září 1980,od té doby škola prošla mnoha většími i menšími změnami. Původní provozovatel- JIP Větřní byl nahrazen Obecním úřadem ve Větřní . Od prosince 2002 MŠ přešla do společné právní subjektivity se Základní školou ve Větřní.
MŠ přišla v roce 1995 o část školní zahrady, která byla vyčleněna pro stavbu rodinných domů. Abychom měli dostatečné plochy pro hry dětí, byla zatravněna betonová plocha před školní kuchyní, byla na ni zabudovaná houpačka, pískoviště a skluzavka, aby byla zlepšena užitnost všech ploch v zahradě. Tak má každá třída svou plochu při pobytu venku.
Budova MŠ se skládá ze dvou hlavních a jednoho vedlejšího pavilonu propojených spojovací chodbou..V hlavních pavilonech jsou umístěny třídy se šatnami, ve vedlejším se nachází kuchyně, kancelář a sklady.Na spojovací chodbu navazují kabinety na vých. pomůcky. Od založení prošla MŠ řada dětí zdravých ,ale i s tělesným, sluchovým a řečovým postižením a my jsme pyšní na to, že jsme jim umožnili kontakt s ostatními dětmi a mohli jim v začátcích pomáhat. Od r. 2002 pracujeme podle nového „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ a již v prvním roce se ukazuje tento trend nového přístupu k práci s dětmi velmi přínosným ,směřujícím k naplňování filosofie naší školy. Pravidelně pořádáme předplavecké kurzy pro předškolní děti, poskytujeme logopedickou prevenci ve spolupráci s PeadDr J. Bártovou, využíváme širokou nabídku divadelních představení aj. akcí vhodných pro předškolní věk, účastníme se výtvarných soutěží. Nejstarší děti pravidelně vystupují v domě s pečovatelskou službou s krátkým programem např. o vánocích, ke Dni matek apod. Zhotovují pro přestárlé občany dárečky .Po domluvě s OÚ vystupují děti při vítání občánků do života.

Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení.Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém učení, zpravidla ve skupinách a individuelně.Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovního poučování. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.Dětem s odkladem školní docházky je věnována zvýšená individuelní péče a učitelky. o jejich pokrocích vedou záznamy. Děti s vadami výslovnosti jsou zařazeny se souhlasem rodičů do logopedického programu. Školní vzdělávací program si uč. zpracovávají pro každou třídu zvlášť s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí a je zpracován podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.Třídní vzdělávací program je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí.