Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka školy

Mgr. Halka Jánová, reditelka@zsamsvetrni.cz 

 • koordinace činnosti školního poradenského pracoviště
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními
 • komunikace s OSPOD
 • vyhodnocování efektivity činnosti ŠPP
 • dokumentace

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Miroslava Mrázová, miroslava.mrazova@zsamsvetrni.cz 

 • výchovné komise
 • sledování záškoláctví, školního neprospěchu a výchovných problémů na 1. stupni
 • zápis dětí do 1. ročníku, konzultace řešení odkladu školní docházky

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Mgr. Renata Achatzyová, renata.achatzyova@zsamsvetrni.cz 

 • výchovné komise
 • sledování záškoláctví, školního neprospěchu a výchovných problémů na 2. stupni
 • kariérové poradenství
 • zajišťování přihlášek na SŠ

Metodik prevence rizikového chování

Mgr. Václav Vysušil, vaclav.vysusil@zsamsvetrni.cz 

 • příprava Minimálního preventivního programu a začlenění cílů a témat prevence rizikového chování do ŠVP
 • pomoc učitelům při začleňování témat prevence do výuky
 • poskytování odborných informací z oblasti prevence učitelům a ostatním pracovníkům
 • ve spolupráci s dalšími pracovníky školy sleduje projevy rizikového chování, podílí se na řešení takových situací
 • spolupráce s okresním metodikem prevence a s krajským koordinátorem prevence
 • vyhodnocuje Minimální preventivní program

Koordinátorka inkluze

Mgr. Ivana Temiaková, ivana.temiakova@zsamsvetrni.cz 

 • koordinuje společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vede o nich přehledy, navrhuje a vyhodnocuje úpravy a kontroluje termíny vyhodnocení
 • zajišťuje podpůrná opatření, kontroluje termíny vyhodnocení podpůrných opatření
 • zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením
 • zajišťuje komunikaci týkající se žáků se SVP v rámci pedagogického sboru
 • vede záznamy z jednání se žáky se SVP a s jejich zákonnými zástupci

Školní speciální pedagog

Mgr. Stanislava Čierna, stanislava.cierna@zsamsvetrni.cz 

 • v naší škole působí na 0,2 úvazku školní speciální pedagožka, jejíž hlavní působností je reedukace poruch učení. Pracuje se žáky, jimž školní poradenské zařízení stanovilo jako podpůrné opatření předměty speciálně pedagogické péče. Jsme jedna z mála škol v regionu, jež tuto službu poskytuje.
 • pátky 7,45 - 13,30

Předsedkyně metodické komise asistentů pedagoga

Jana Šoberová, jana.soberova@zsamsvetrni.cz 

 • koordinace práce asistentů pedagoga na škole
 • návrhy opatření
 • vyhodnocování funkčnosti realizace podpůrných opatření

Školní psycholog

Mgr. Aneta Koubová, aneta.koubova@zsamsvetrni.cz

 • školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení). Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • každý pátek 7,30 - 14,00 hod.