Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní

Článek 1

Obecná ustanovení  

1.1. Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici – školní řád. Směrnice je součástí organizačního řádu školy 

Článek 2 

Práva žáků 

2.1. Žáci mají právo: 

 • na vzdělání a školské služby podle školského zákona,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • volit (popř. být volen) do školní rady, která projednává s výchovným poradcem připomínky, návrhy a přání žáků,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 • má právo na spravedlivé posouzení svého chování v kolektivu (právo se hájit, vysvětlit, konfrontovat v případě řešení nějakého problému),
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace,
 • na svobodu slušného a kultivovaného projevu, svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

Článek 3

Práva zákonných zástupců žáka 

3.1. Zákonní zástupci žáka mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí,
 • mohou volit a být voleni do školské rady.

Článek 4

Povinnosti žáků 

4.1. Žáci jsou povinni: 

 • řádně docházet do školy a vzdělávat se,
 • dodržovat školní řád, vnitřní řády, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • chovat se slušně k dospělým a k ostatním žákům školy a školského zařízení, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob

Článek 5

Povinnosti zákonných zástupců 

5.1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 

 • zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy,
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo chování žáka,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti svého dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • informovat školu první den nepřítomnosti (telefonicky, osobně, mailem) o důvodech a předpokládané délce nepřítomnosti a nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, - v případě neomluvených hodin či vysoké absence (celkové nebo v jednotlivých předmětech) dokládat nepřítomnost lékařským potvrzením,
 • neprodleně informovat třídního učitele o změně adresy bydliště a telefonického kontaktu.

Článek 6

Práva pedagogických pracovníků 

6. 1. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
 • volit a být voleni do školské rady,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků 

6.2. Pedagogický pracovník je povinen:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

Článek 7

Zásady chování žáků 

7.1. Žáci:

 • chodí do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, 
 • po vstupu do školy se v šatně přezují, udržují prostory školy v čistotě a pořádku, 
 • dodržují ve škole zásady kulturního chování, - se slušně chovají ke spolužákům, všem zaměstnancům a návštěvám školy,
 • náležitě pečují o žákovskou knížku, při její ztrátě si zakoupí novou, duplikát bude zřetelně označen,
 • si připraví před příchodem vyučujícího do třídy vše, co potřebují na vyučování a setrvají na svých místech, které mu určil třídní učitel nebo učitel příslušného předmětu, nenarušuje průběh vyučovací hodiny a aktivně se na něm podílí, 
 • sdělí nepřítomnost učitele, který se nedostaví na výuku, v ředitelně nebo u zástupce ředitele, 
 • mají během vyučovací hodiny mobil vypnutý, uložený v tašce; nemanipulují s ním. V případě ztráty za něj škola neručí. 
 • se o přestávce řídí pokyny učitele, který vykonává pedagogický dohled, 
 • tráví přestávky volně, nesmí chodit do školní jídelny a nesmí chodit do horní budovy školy. 
 • neházejí si s žádnými předměty, nehlučí, 
 • přecházejí do odborných učeben a na tělesnou výchovu několik minut před začátkem vyučovací hodiny, zamykají kmenovou učebnu, řídí se řády odborných učeben, 
 • žáci I. stupně jsou na hodinou tělesné výchovy odváděni vyučujícím, žáci II. stupně odcházejí samostatně do šatny u tělocvičny. Do tělocvičny vstupují žáci v obuvi, která neznečistí podlahu tělocvičny. Do tělocvičen je vstup žákům povolen pouze s vyučujícím. 

7.2. Žáci vstupují do kanceláří, kabinetů a sboroven školy pouze na vyzvání zaměstnance školy. 

7.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, větší obnos peněz, mobilní telefony atd. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 

7.4. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, skutečnost ihned nahlásí vyučujícímu, pedagogickému dohledu, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. 

Článek 8

Docházka do školy, omlouvání a uvolňování žáků 

 1. Zabezpečení plnění povinné školní docházky žáka je zákonnou povinností jeho zákonného zástupce. 
 2. Žák je povinen zúčastnit se vyučování podle rozvrhu hodin, a pokud je mu poskytována pedagogické intervence nebo se přihlásí na pravidelné doučování, taktéž. 
 3. Uvolnění žáka z jednoho vyučovacího dne je v pravomoci třídního učitele. O uvolnění na více dnů požádají písemně zákonní zástupci žáka ředitele školy. V případě, že žák (žákyně) nepůjde na odpolední vyučování (návštěva lékaře a jiné důvody), předloží v průběhu dopoledního vyučování třídnímu učiteli (učitelce) nebo vyučujícímu daného předmětu vyplněnou žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování.
 4. Před ukončením vyučování žáci neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. 
 5. Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů. O uvolnění z rodinných důvodů žádají předem; je na posouzení třídního učitele, zda tyto důvody vyhodnotí jako vážné a nepřítomnost omluví. 
 6. Po příchodu do školy každý žák, který nebyl ve škole, předloží bez zbytečného odkladu třídnímu učiteli omluvenku podepsanou zákonným zástupcem na omluvném listě v žákovské knížce.
 7. Při časté opakované absenci, bude škola požadovat potvrzení od lékaře. Pokud je docházka do školy nadále neuspokojivá, postupuje třídní učitel a vedení školy podle zákona č.359/1999 Sb. Zákon o sociálněprávní ochraně dětí, a je oprávněn upozornit komisi sociálně –právní ochrany dítěte MÚ Český Krumlov. 
 8. Nepřítomnost v povinně volitelných předmětech omlouvá třídní učitel dle výše uvedených pravidel. Vyučující těchto předmětů zapíší nepřítomnost i do třídní knihy.

Článek 9 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 1. Žák dbá ve škole i mimo školu pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém jednání má na paměti to, aby nezpůsobil zranění nebo škodu na majetku ani sobě, ani ostatním. Poruší-li toto pravidlo a dojde ve škole i mimo školu k šikanování, krádeži či jiné škodě na zdraví a majetku jiného, bude jeho chování hodnoceno podle klasifikačního řádu školy. 
 2. Během vyučování a o přestávkách je zakázáno svévolně opouštět školní budovu. 
 3. Je přísně zakázáno vylézat na parapety oken školy a vyhazovat předměty z oken školy. 
 4. Žáci jsou povinni dbát pokynů všech zaměstnanců školy, zejména pokynů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti v budově školy a na akcích, které škola pořádá.
 5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo při jiných školních činnostech, jsou žáci povinni ihned nahlásit pedagogickému dohledu nebo svému třídnímu učiteli. 
 6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a jiným zařízením či pomůckami bez dozoru učitele.
 7. Žák nesmí do školy přinášet předměty a věci, které by mohly ohrozit jeho zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků. Je zakázáno přinášet, uschovávat a používat jakékoliv omamné látky a drogy v jakémkoliv množství, např. alkohol, cigarety aj., a to ve škole i mimo školu. 
 8. Při činnostech a akcích mimo areál školy se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka a dbají zvýšené opatrnosti. Doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti a ochraně zdraví a o uvedeném učiní zápis do třídní knihy.
 9. Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníku šikanování sebe sama nebo jiných žáků, a to i anonymně do schránky důvěry zřízené ve škole nebo poštou na adresu školy.
 10. Nikdo nesmí být šikanován tělesně ani duševně, šikana je trestným činem! Je nepřípustné, aby žák napadl své spolužáky nebo zaměstnance školy z jakéhokoliv důvodu jak fyzicky tak slovně.
 11. Žáci musí být chráněni před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Článek 10 

Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 

 1. Žáci odpovídají za dobrý stav, pořádek a čistotu svého pracoviště i pomůcek. Nepoškozují a neodcizují školní majetek ani majetek svých spolužáků. Zjistí-li žák závadu nebo úmyslné poškozování školního zařízení, ohlásí to ihned vyučujícímu. Za úmyslnou škodu nebo škodu způsobenou nedodržením školního řádu bude požadována finanční náhrada. Zákaz manipulace se žaluziemi a otevírání oken, zákaz sedání na topná tělesa.
 2. O každém svévolném poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob žákem, nebo za případnou škodu vzniklou jeho nekázní či nedbalostí, budou informováni zákonní zástupci žáka. Od zákonných zástupců žáka bude vyžadována úhrada vzniklé škody.

Článek 11 

Informace školy zákonným zástupcům žáka 

 1. Škola informuje zákonné zástupce žáků na začátku školního roku o organizaci vyučování, způsobu stravování, mimoškolních aktivitách a provozu školní družiny prostřednictvím žákovských knížek nebo jinou vhodnou formou. 
 2. Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku o všech podstatných údajích o škole, jako je např. adresa školy, telefonní číslo školy, e-mail. adresa školy, jména vedení školy a třídního učitele, výchovného poradce a protidrogového koordinátora prostřednictvím žákovských knížek nebo jinou vhodnou formou. 
 3. V případě náhlého zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné zástupce neprodleně.
 4. Zákonní zástupci žáků mají právo jednat s kterýmkoliv pedagogickým pracovníkem školy. Mohou tak učinit po vzájemné předběžné dohodě.

Článek 12 

Organizace vyučování a vnitřní režim školy 

 1. Vyučování ve škole v průběhu celého školního roku je dáno organizací příslušného školního roku včetně období školního vyučování, vedlejších a hlavních prázdnin a týdenním rozvrhem jednotlivých tříd. 
 2. S týdenním vyučovacím rozvrhem jsou seznámeni na začátku měsíce září příslušného školního roku zákonní zástupci prostřednictvím žákovských knížek žáků a webových stránek školy.
 3. Školní budova se pro žáky otevírá v 7:30 hodin. Výjimkou jsou prostory školní družiny pro přihlášené žáky, viz. Vnitřní řád školní družiny. 
 4. Vyučování začíná v 7:45 hodin. Ředitel může povolit dřívější začátek vyučování, nejdříve však v 7: 00 hodin. 
 5. Přestávka mezi 1. a 2., 3. a 4., 4. a 5., 5. a 6. vyučovací hodinou je 10minutová. Přestávka mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je 20minutová. Přestávka mezi 6. a 7., 7. a 8., 8. a 9. vyučovací hodinou je 5minutová. 
 6. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením vyučování tak, aby se mohli včas připravit na vyučování. 
 7. Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv, svršky a jiné věci na místo určené, to je do šatny, přezouvají se a okamžitě odcházejí do tříd. 
 8. V průběhu vyučování je jim vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 9. Po skončení dopoledního vyučování odcházejí žáci pod dohledem učitele do šatny. Žáci I. i II. stupně odcházejí do školní jídelny s vyučujícími. Před odpoledním vyučováním mají žáci možnost pobývat ve škole, bude zajištěn pedagogický dozor. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním bude v možných případech zkrácena na 30 minut.
 10. Po ukončení vyučování se žáci bezdůvodně nezdržují v prostorách školy.
 11. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny se souhlasem vedení školy dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování prokazatelným způsobem oznámena zákonným zástupcům nejméně den předem.
 12. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.
 13. Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem rodičům třídní učitel proti podpisu v žákovských knížkách žáků. Rovněž tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu vyučovacích hodin během školního roku. 
 14. Žákům a cizím osobám je zakázáno bez souhlasu ředitele školy zvukové nebo obrazové nahrávání a focení osob v prostorách školy.
 15. Za jízdní kola umístěná před budovou školy nenese škola zodpovědnost.

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

 1. Žáci budou se zněním školního řádu seznámeni vždy na začátku školního roku a v případě potřeby i v jeho průběhu. Uvedené vždy bude třídním učitelem zapsáno v třídní knize. 
 2. Se školním řádem budou každoročně seznámeni i zákonní zástupci žáků prostřednictvím třídních schůzek a na www stránkách školy. 
 3. Školní řád bude zveřejněn na přístupných místech školy a na jejích internetových stránkách.
 4. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.

Ve Větřní 29. 8. 2017

Mgr. Halka Jánová 

ředitelka školy