Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Projekty a dotační programy

Šablony 2

Od října 2018 jsme zapojeni ve dvouletém programu MŠMT - realizace zjednodušených projektů z programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. šablon. Zapojeny jsou všechny úseky školy – základní škola, školní družina i mateřská škola. V červnu byla podána žádost o prodloužení projektu o období uzavření škol, šablony byly ukončeny v prosinci 2020. Zákaz osobní přítomnosti žáků a hygienická opatření nám zkomplikovala možnost plnění šablon, zejména projektových dnů ve škole i mimo školu a doučování.

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation. Jeho vizí je škola, kde

se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí; každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu; panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Vychází z toho, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat. Zaměřuje se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporuje také lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí.

Obsahově se zaměřuje na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. Více o našich zkušenostech najdete v části Naše zaměření.

Do projektu se zapojila Mgr. Halka Jánová, Mgr. Tereza Vojtíšková, Mgr. Kristina Kolacia a Ing. Blanka Pokorná, dále spolupracují Mgr. Markéta Haasová, Mgr. Ivana Temiaková, Mgr. Miroslava Mrázová a Bc. Anna Šimečková.

Preventivní program Ve Větřní je nám spolu dobře 

V lednu 2020 jsme podávali žádost o financování tohoto projektu na Krajský úřad – ten bohužel na jaře všechny dotační projekty zrušil, finance se nám tedy nepodařilo externě získat. Část byla realizována z prostředků školy.

Projekt měl navázat na loňský úspěšný projekt Ve Větřní je nám spolu dobře. Zaměřuje se především na aktuální problematiku kyberšikany - chtěli bychom realizovat projekt ve všech třídách 2. stupně. Vycházíme z požadavků třídních učitelů a navazujeme na náš ucelený preventivní program. Dalším tématem je výchova k zodpovědnému rodičovství. Cílů bude dosahováno prostřednictvím certifikovaných programů Národní iniciativy pro život, o. p. s. a Do světa, z. s., se kterými máme několikaleté dobré zkušenosti. Programy budou navazovat na současné aktivity v systému prevence rizikového chování, v nichž chceme pokračovat i v budoucnu.

V lednu 2021 jsme podali žádost na krajský úřad na preventivní projekt ve Větřní je nám spolu dobře 3, žádáme o částku 50 000 Kč.

Druháci na Stožci

V lednu jsme též žádali v rámci EVVO o finanční příspěvek v rámci environmentální výchovy. Bohužel i tento krajský dotační titul byl zrušen, program se tedy nerealizoval.

Usilujeme o doplnění a rozšíření školní výuky o pobytový výukový program zaměřený na EVVO koresponduje s RVP, je vhodným doplněním a rozšířením výuky v rámci různých předmětů, zejména prvouka, člověk a svět práce. Výukové programy jsou akreditované, realizovat je pro nás bude osvědčené Středisko ekologické výchovy Stožec. Hlavním cílem je co nejpoutavější formou přiblížit dětem přírodu v NP Šumava a děje, které v ní probíhají. Seznámí se s lesním společenstvem v Národním parku Šumava.

Program je součástí školního plánu EVVO a navazuje na již realizované aktivity.

Těšíme se do školy 

Tento projekt má co nejvíce usnadnit přechod z předškolního do základního vzdělávání – skládá se z několika částí, určených pro rodiče, žáky i společné akce pro rodiče a žáky. Každoročně zveme na setkání pracovnici pedagogicko psychologické poradny Český Krumlov, kde se věnujeme problematice školní zralosti, adaptace na přechod do ZŠ. Letos budoucí třídní učitelky ve spolupráci s učitelkami předškoláků z mateřské školy připravily pro předškoláky program ve spolupráci se svými současnými třídami – děti přímo navštívily výuku, kde si budoucí spolužáci nachystali zábavné hry a soutěže i výtvarné tvoření; též si vyzkoušeli oběd ve školní jídelně a podívaly se do družiny. Pro rodiče a jejich děti bylo též připravené zábavné odpoledne na školní zahradě.

Strategické řízení školy

Tento projekt jsme úspěšně ukončili. Výsledkem byla autoevaluační zpráva a vytvoření školního akčního plánu na další rok.

Učíme se navzájem - iKAP Kč kraje I - Pedagog 21. století

Cílem projektu je tvorba a ověření aktivit zaměřených současně na matematickou i čtenářskou gramotnost, aktivity jsou vnímány jako první krok k využití gramotností napříč dalšími předměty.

V první fázi projektu se učitelé středních škol a základních škol postupně zúčastní dvoudenního workshopu, který proběhne pod vedením odborníků a bude zaměřen na téma využitelné při tvorbě společných aktivit pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Poté pedagogové společně připraví aktivity vhodné pro výuku matematické i čtenářské gramotnosti a střední školy pak ve výuce tyto aktivity pilotně otestují. Pro tvorbu aktivit je připravena elektronická individuální podpora pro každého z pedagogů, kteří se již zúčastnili workshopu.

Ve druhé fázi realizace projektu každá zapojená střední škola na základě připravených aktivit postupně zrealizuje 5 projektových dnů zaměřených na podporu čtenářské a matematické gramotnosti pro základní školu tak, že společně budou pracovat v týmech 1 žák SŠ a 2 žáci ZŠ. Na závěr proběhne společné závěrečné setkání - konference - na které proběhne zhodnocení jednotlivých aktivit, výměna zkušeností, předávání příkladů dobré praxe a setkání s dalšími kolegy.

Projekt realizujeme ve spolupráci se ZVAS České Budějovice a Střední odbornou školou zdravotnickou a Středním odborným učilištěm Český Krumlov.

Na jaře proběhly dva projektové dny ve spolupráci se Střední odbornou zdravotnickou školou a středním odborným učilištěm v Českém Krumlově. Projektových dnů se zúčastnilo 15 žáků z osmé třídy.

Cílem je zkvalitnění technického, teoretického i praktického vzdělání, a aby se vytvářela spolupráce i s firmami v regionech a tím se podporovalo duální vzdělání na ZŠ a SOŠ.

IKAP - podpora kariérového poradenství a zkvalitňování odborné výuky 

Spolupráce spočívá zejména v realizaci workshopů pro žáky 7., 8. a 9. ročníků ve výrobních firmách v regionu – naši žáci navštívili např. Jihostroj Velešín, Inotech Kaplice, Oknotherm Kaplice či Engel strojírenská spol. s.r.o. spojenou s návštěvou SOŠ Velešín.

Pomáháme čtením

Tento projekt podporuje čtenářství u žáků a zároveň jejich sociální cítění. Dítě si vybere knihu, po jejím přečtení vyplní test - každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Aktivitu koordinovala Mgr. Temiaková.

Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1. – 5. třída, 6. – 9. třída, střední škola). V každé kategorii je k dispozici minimálně 120 knih k výběru.

IKAP - spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe neformálního zájmového vzdělávání a základního školství v regionu Český Krumlov

Projekt je realizován ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov a zaměřuje se na bezpečnost a dopravní výchovu. Z naší školy se zúčastnili žáci 4., 5. a 6. ročníků. Protože byl projekt naplánován na jarní měsíce, jeho realizace se posunula do dalšího školního roku.