Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program naleznete zde


Školní vzdělávací program ZŠ

1. Charakteristika školy

Úplnost a umístění školy

Základní škola a Mateřská škola ve Větřní je tvořena základní plně organizovanou školou a čtyřtřídní mateřskou školou, která pracuje podle vlastního ŠVP/součást tohoto dokumentu/. V základní škole funguje školní jídelna, která umožňuje odběr jídel i cizím strávníkům, družina pro děti z 1. stupně. Základní škola poskytuje základní vzdělání 318 žákům, výuka probíhá na1. stupni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku, na 2. stupni došlo vzhledem sníženému počtu žáků ke sloučení dětí do jedné třídy v 6. a 9. ročníku. Spádový obvod ZŠ tvoří území obce Větřní, školu navštěvují i žáci ze sousedních Bohdalovic, Světlíku a z Českého Krumlova. V posledních letech došlo k poklesu počtu žáků způsobenému omezováním provozu Papíren Větřní, kde zaměstnání nacházela většina rodičů dětí. Ubytovny pro zaměstnance byly pronajaty soukromým provozovatelům, kteří zde - zcela bez omezení - ubytovávají převážně sociálně slabé obyvatele nejen z měst jihočeského regionu, ale dokonce i např. ze Slovenska. Tím se mění i skladba dětí a vzhledem k velké migraci těchto obyvatel dochází ke ztížení podmínek v práci učitelů- náročná agenda, obtížné navazování spolupráce zákonnými zástupci, časté řešení problémů až na úrovni spolupráce s OSPODem.

Vybavení školy

Škola je umístěna v horní části obce a je velmi dobře přístupná i z autobusového nádraží. Tvoří ji 3 starší vícepodlažní budovy-v horní jsou umístěny 1. třídy a na 2. třídy, školní dílny a cvičná kuchyňka, v tzv. pavilonu školní jídelna, kuchyně, 3 oddělení školní družiny, učebna Vv a PC, v přízemí technické zázemí školy. V dolní budově probíhá výuka v kmenových třídách 3. - 9. ročníku, odborných učebnách Hv, Ch ,Fy, Př, Aj a Nj. Součást obou školních budov tvoří i 2 tělocvičny. V rámci možností je průběžně obnovováno zařízení a vybavení učeben i kabinetů. V posledních letech dochází k úpravám umožňujícím dětem pracovat s moderní technikou. Jedná se o odbornou učebnu PC, která je vybavena 15. žákovskými PC s Windows 7 a LCD monitory. Počítačová síť s připojením k Internetu umožňuje výuku informatiky od 4. ročníku. Využíváno je také velké množství výukových programů všech předmětů, hlavně od firem Terasof a Didakta. V současnosti má škola 7 interaktivních tabulí, nově byla zřízena učebna angličtiny, kde kromě interaktivní tabule mají učitelé k dispozici i jazykovou laboratoř. Tři učebny s dataprojektorem a počítačem připojeným k Internetu také umožňují nové metody výuky. Školní družina má k dispozici starší PC s Internetem. Kanceláře vedení, sborovna a všechny kabinety jsou vybaveny počítači propojenými do sítě. Pro vedení školní agendy používáme program Bakaláři. Tři oddělení Mateřské školy jsou také vybaveny počítači, vedoucí učitelka má k dispozici nový počítač a tiskárnu. Internetové připojení zajišťuje firma Starnet s.r.o. Provoz, běžnou údržbu, instalaci programů a aktualizaci zajišťuje koordinátor ICT. V období 07/2011až 09/2011 proběhla rekonstrukce sportovního hřiště a vybudování multifunkčního hřiště z nadace ČEZ „Oranžové hřiště“. Škola tím získala odpovídající zázemí pro sportovní aktivity dětí na vysoké úrovni. Využívání hřiště je určeno nejen pro školu, ale i zájemce z řad občanů Větřní. Modernizuje se také provoz školní kuchyně- nově instalovány nerezové pracovní plochy, fritézy, konvektomaty a elektrické kotle. Nádoby na pitný režim odpovídající hygienickým normám a pestrosti nabídky. V období 07/2016 až 08/2016 probíhá celková rekonstrukce výdejny jídel a prostoru jídelny pro děti, která zlepší a zvýší úroveň stravování dle požadovaných hygienických norem. Oba prostory stravování jsou průběžně doplňovány a obnovovány nádobím a vybavením nutným pro provoz. Na vysoké úrovni odpovídající všem normám byly také rekonstruovány prostory pro osobní hygienu. Šatny vyhovují svou velikostí. Chybí však prostor pro společná setkávání žáků, kulturní vystoupení, školní akademie, celoškolní soutěže. Jídelnu i tělocvičny nelze využívat zejména pro špatnou akustiku. Bohužel takové místo chybí i v obci, takže nemůžeme zatím počítat ani s touto možnosti. Interiér ZŠ vyzdobený žákovským pracemi, nástěnkami, obrazy, květinami působí klidně a příjemně. Učebny jsou teplé, světlé postupně jsou vybavovány moderními lavicemi a židlemi. Před školou se nachází malý parčík, za budovou školní hřiště a zahrada se využívá k pobytu dětí ze školní družiny venku. V mateřské škole došlo k venkovním úpravám hřiště, které bylo obnoveno a nadále bude vybavováno vhodnými herními prvky, odpovídajícími bezpečnostním normám. Spolu s výměnou oken a zateplením budovy tak mateřská škola získává vzhled odpovídající jejímu využívání.

Charakteristika pedagogického sboru

 • Počet pedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ
  • učitelé – 22 ZŠ, 8 MŠ
  • asistenti pedagoga - 5
  • vychovatelky ŠD – 3
 • Pedagogický sbor má odpovídající kvalifikaci

Charakteristika žáků

Žáci ZŠ se formují převážně ze spádové oblasti. V současné době ovlivňuje pracovní morálku, nasazení i zájem o školní práci několik faktorů

 • žáci odcházejí z 5. třídy na osmileté gymnázium a ze 7. třídy na šestileté do Č. Krumlova, a tak je II. stupeň ochuzen o nejtalentovanější žáky
 • ZŠ navštěvuje kolem 22% dětí romské komunity, jejich část patří společně s dětmi ze sociálně slabého prostředí do problémové až rizikové skupiny žáků
 • poměrně silná skupina se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
 • u problémových žáků častý nezájem rodiny o spolupráci se školou
 • význam vzdělání je u poměrně velké skupiny rodin na nízkém stupni žebříčku životních hodnot
 • úspěch vzdělání u mnohých ovlivňuje velká absence
 • nedůvěra rodičů v prospěšnost spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • neochota přiznat problém u svého dítěte, odmítaní pomoci při jejich řešení, hledání chyb na ostatních

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola úzce spolupracuje s OPPP a Spirálou v Českém Krumlově, problémy jak vzdělávací, tak výchovné jsou často řešeny s OPODem, občas i s Policií ČR. Pomoc těchto institucí hodnotíme jako velmi dobrou. Využíváme akcí nabízených střediskem ekologické výchovy Šípek, místní knihovnou, Při ZŠ byla ustanovena a pracuje školská rada. Usilujeme o partnerský vztah mezi školou a rodiči.

Rodiče oceňují na škole zejména:

 • kvalitní přípravu na střední školy
 • spravedlivé a objektivní hodnocení žáků
 • korektní spolupráci s učiteli
 • informovanost rodičů o školní práci dětí
 • přátelský vztah pedagogů k dětem

Část rodičů vidí problém v nesystematickém řešení neukázněnosti žáků a v tom, že jejich děti mají strach z některých spolužáků.

Silné stránky školy

 • vnitřní atmosféra a spolupráce vedení s učiteli
 • vzdělávání pedagogů s využitím DVVP
 • kvalifikovanost učitelského sboru
 • dobré materiální vybavení školy
 • mimoškolní činnost
 • široká nabídka výukových programů a exkurzí
 • kulturní pořady v Českém Krumlově i v Českých Budějovicích ochota a vstřícnost školy řešit ve spolupráci s rodinou problémy dětí zřízení tzv. práce s kolektivem třídy vedené odborníky ze školských poradenských pracovišť působení etopedky z SVP Spirála při řešení výchovných problémů dětí

2. Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování ŠVP ZV

Prostorové a materiální podmínky:

Škola má dostatek kmenových učeben pro všechny ročníky - první a druhé třídy jsou soustředěny ve zvláštní budově, což přispívá k jednodušší adaptaci nejmenších dětí na nové školní prostředí.

Třetí až deváté ročníky jsou umístěny v další budově tak, aby se na jednotlivých poschodích setkávali žáci přibližně stejného věku.

Na škole jsou zřízeny speciální učebny a prostory- jazykové učebny, ICT, fyzikální, přírodopisné, pro hudební a výtvarnou výchovu- vybavené potřebnými materiály pro výuku a audiovizuální technikou.

Tělesná výchova je realizována ve dvou tělocvičnách a na školním hřišti, které bylo modernizováno v akci „Oranžové hřiště“ a je vybaveno multifunkčním hřištěm a prostory pro lehkou atletiku a fotbal.

V prostorách školy se nachází dílny, školní kuchyně, plánujeme obnovit i prostory pro pěstitelské práce.

Prostorové uspořádání tříd respektuje hygienické normy a požadavky pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito mají k dispozici i svou učebnu a kabinet vybavený PC a speciálními potřebami k výuce. Rozšiřujeme pomůcky podle individuálních potřeb těchto žáků.

Škola má dostatek prostoru pro kabinety, kde je odpovídající zázemí pro pedagogy a pomůcky, nábytek se průběžně obnovuje, stejně tak pomůcky. Kromě kabinetů slouží k setkávání pedagogů i sborovna, stejně tak jako kabinety je vybavena dostačující technikou, kterou ke své práci potřebují.

Bohužel škola nedisponuje prostorami pro hromadné setkávání žáků celé školy, neumožňuje to využívání nabídek kulturních a jiných pořadů přímo ve škole. Tento nedostatek nahrazujeme širokou nabídkou vzdělávacích a výchovných akcí mimo školu, nastavených tak, aby byly dostupné všem zájemcům. Škola tyto akce dotuje, nemalou zásluhu na tom má i využívání prostředků z Grantu mládeže, kde zřizovatel umožňuje podporu mimoškolních aktivit dětí.

Ve škole jsou dostatečné prostory pro šatny, prostory pro hygienu žáků i učitelů byly adaptovány na úroveň odpovídající hygienickým normám.

Škola má jídelnu s dostatečnou kapacitou pro společné stravování, školní kuchyně je náležitě vybavená pro zabezpečení hygienických norem a věkových zvláštností žáků. Její vybavení je podle potřeb obnovováno.

Prostor pro ošetření úrazů a poskytnutí pomoci při zdravotních problémech je zajištěno v prostoru kanceláří a sborovny, ve specializovaných učebnách jsou k dispozici lékárničky pro prvotní ošetření.

Prostory pro provozní zaměstnance jsou dostatečné a vybavené účelným zařízením i technikou. Stejně tak jsou prostory pro zajištění chodu školy. Na každém poschodí jsou nádoby na třídění odpadu, před školou jsou odpovídající kontejnery.

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy:

Rozvrh výuky je sestaven vzhledem k zajištění hygieny učení a věku žáků, stejně tak je respektován pracovní režim pedagogů.

Stravovací a pitný režim je zajištěn školní jídelnou, projektem Školní mléko a učebny odpovídají požadovaným hygienickým normám. Nábytek je průběžně podle potřeby a možností školy obnovován, čistota a větrání průběžně zajišťováno. Platí zákaz kouření a požívání jiných škodlivin, případné porušení je řešeno s žáky a jejich zákonnými zástupci okamžitě.

Pravidelně probíhá poučení žáků o jejich bezpečnosti - vždy na začátku školního roku třídními učiteli a vyučujícími předmětů tělesné výchovy, chemie, fyziky. Stejné poučení o bezpečnosti probíhá před každou akcí pořádanou mimo školu a před obdobím prázdnin či ředitelského volna.

Psychosociální podmínky:

Škola usiluje o vytváření přátelského prostředí pro vzdělávání na principu: Respekt + tolerance + pohoda = úspěch, vede žáky k dodržování základních pravidel slušného jednání jak mezi sebou, tak i v kontaktu s dospělými. Pravidla jsou daná jednoduše tak, aby jim každý rozuměl a mohl se jimi řídit.

Vedeme děti k respektu k individualitě, toleranci, hodnocení probíhá v souladu s jejich individuálními možnostmi, oceňujeme a podporujeme úspěch, poskytujeme zpětnou vazbu, tolerujeme chyby. Strategie prevence rizikového chování je podrobně rozpracována v minimálním preventivním programu školy s názvem Moje škola - místo, kde jsme rádi. Prevence je součástí výuky, dále zařazujeme dlouhodobé preventivní programy realizované externími subjekty i jednorázové akce. Významná je v této oblasti i dlouhodobá úzká spolupráce s orgány sociálně - právní ochrany dětí, Policií ČR, Spirálou o.p.s., pedagogicko - psychologickou poradnou a etopedem. Bohužel se nám zatím nepodařilo získat kvalifikovaného školního psychologa.

Spoluúčast žáků na životě školy je realizována žákovskou radou, kde se schází zástupci žáků od třetího do devátého ročníku a pod vedením pedagogů navrhují a organizují činnost zejména v oblasti zájmového vyžití. Tímto zapojením škola usiluje o vědomí odpovědnosti dětí na vzdělávání a organizaci demokratického společenství.

Personální podmínky:

Pedagogický sbor je kvalifikovaný, odpovídající kvalifikaci splňují i asistenti pedagoga. Škola klade důraz na jejich profesní dovednosti vzhledem k žákům, jejich zákonným zástupcům i externím odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Vstřícnost, ochota spolupracovat, komunikovat a motivovat žáky k další činnosti, dodržovat základní pravidla chování ve vstřícné a přátelské atmosféře je jednou ze základních podmínek pro hodnocení jejich práce.

Vedení vytváří motivující a profesionální klima, týmovou spolupráci a vstřícnou vzájemnou komunikaci. Respektuje osobnost každého pedagoga, umožňuje jeho profesní růst a další vzdělávání. Zapojuje všechny učitele do realizace ŠVP ZV, klade důraz na jejich odpovědnost pří zpracování vzhledem ke specifickým podmínkám školy tak, aby umožňoval všem dětem maximální možnosti vzdělání a sociálního začlenění do společnosti. Ve shodě s obsahem vzdělávání nabízí volitelné předměty a zájmové činnosti k dalšímu rozvoji dětí podle jejich možností.

Spolupráce školy a zákonných zástupců:

Ve škole pracuje školská rada, kontakt se zákonnými zástupci je realizován formou třídních schůzek a konzultací. Úzká spolupráce je mezi třídními učiteli a rodiči, vzniklé problémy jsou řešeny ihned telefonicky a v případě potřeby osobním projednáním. V závažnějších situacích se setkání účastní i vedení školy, výchovní poradci, metodik prevence, popř. také zástupce OSPODu nebo etopedka.

V případě zájmu rodičů nabízí možnost účasti na výuce, probíhají dny otevřených dveří, škola zajišťuje i veřejná vystoupení dětí při různých příležitostech. O akcích a o úspěších dětí v soutěžích je veřejnost informována také prostřednictvím časopisu Větrník.

Úspěšné zapojení dětí do povinné školní docházky zajišťuje projekt „Těšíme se do školy!?“, kde se navazuje základní kontakt se zákonnými zástupci pro další spolupráci. Děti se seznamují s prostředím, kam budou chodit a s novými třídními učiteli.

Vzhledem k sociálnímu složení obyvatel Větřní škola považuje oblast komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci za svou prioritu, na jejímž dobrém fungování závisí úspěšnost práce školy.

3. Charakteristika ŠVP

Zaměření ŠVP

Po analýze dosavadní činnosti školy jsme stanovili cíle našeho ŠVP ZV:

 1. Rozvíjet osobnost žáka s cílem vychovat z něj slušného a odpovědného člověka s právním vědomím
 2. Motivovat žáky k učení a snažit se vytvořit u nich pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělávání
 3. Zaměřit pozornost na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přistupovat k nim podle doporučených podpůrných opatření a umožnit jim tak naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními žáky

Důraz klademe na

 • mezilidské vztahy- partnerský vztah žák - rodič - učitel
 • na trvalost získaných poznatků a jejich praktické využití v dalším vzdělávání
 • na začlenění všech žáků do vzdělávání, s maximálním ohledem na jejich specifické možnosti a potřeby, využívat k tomu tvorbu a realizaci PLPP, IVP

V souvislosti s těmito cíli chceme:

 1. vést žáky k dodržování stanovených pravidel/ zejména školního řádu/, zvýšit spoluúčast na vytváření těchto pravidel a tím zároveň zvýšit vědomí odpovědnosti za jejich plnění
 2. se zaměřit více na činnostní učení, méně na encyklopedické znalosti, učit děti takové znalosti a dovednosti, které použijí dále v životě
 3. dát všem prostor pro vlastní iniciativu, pro vyjadřování vlastních názorů, argumentaci
 4. vést k sebehodnocení svých možností a práce
 5. žákům se speciálními vzdělávacími potřebami umožnit plné zapojení do vzdělávání tvorbou a realizací PLPP, IVP tak, aby způsob jejich vzdělávání vycházel důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka.
 6. na základě doporučení školského poradenského zařízení vytvářet podmínky k co největšímu využití potenciálu žáků nadaných a mimořádně nadaných a umožnit jim maximální podmínky pro jejich rozvoj, tvorbou a realizací PLPP, IVP, přípravou a účastí na soutěžích, zadáváním specifických úkolů, projektů, soutěží.
 7. vést žáky k používání komunikační a informační techniky, podporovat její zavádění a využívání ve všech předmětech, umět se orientovat v nabídce poskytovaných informací, rozlišovat vhodné a zavádějící údaje
 8. zvýšit zájem rodičů o práci školy, vhodně je motivovat pro spolupráci s pedagogickými pracovníky a školskými poradenskými zařízeními.

Výchovné a vzdělávací strategie-společné postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí žáků

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Úkolem základního vzdělávání je umožnit všem žákům pracovat s kompetencemi na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další uplatnění ve společnosti.

Kompetence k učení

 • uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci na úspěch, v rámci jejich možností a za využití speciálně pedagogické a pedagogické intervence
 • učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem našich žáků s důrazem na možnost jeho praktického využití
 • učíme žáky umět se rozhodovat pro nejvhodnější informační zdroj nabízíme co největší nabídku pracovních materiálů (pracovní sešity, encyklopedie, PC, využití interaktivních metod výuky…)
 • zaměřujeme se na praktické využití teoretických znalostí (laboratorní práce, vycházky, exkurze - vytváření a srovnávání názorů skupin na vhodných příkladech - např. techniky) přesvědčujeme žáky o nutnosti stále se učit a rozvíjet
 • učíme odhadnout nedostatky a požádat o pomoc učitele a spolužáka vedeme k ochotě pomoci spolužákovi
 • učíme zpracovávat komplexně práci na zadané téma - vyhledávat informace z různých zdrojů, vybrat podstatné, zpracovat, prezentovat seznamujeme s obecně užívanými termíny a používat je přiměřeně svým schopnostem, žák se učí rozšiřovat své zdroje info (kde to zjistím, když to nevím a kde to seženu, když to nemám)
 • motivujeme k učení (cíleně), za využití individuálního přístupu ke každému žáku
 • rozlišujeme zřetelně základní a rozšiřující učivo, úpravy obsahu a realizaci vzdělávání žáků s SVP s podpůrnými opatřeními podřizujeme doporučení školského poradenského zařízení
 • učíme pracovat s chybou, umožňujeme zažít radost z úspěchu
 • zaměřujeme se na aktivní dovednosti
 • vysvětlujeme pravidla domácí přípravy, usilujeme o podporu v této oblasti ze strany zákonných zástupců.

Kompetence k řešení problémů

 • na modelových situacích učíme žáky řešit problémy (dramatická výchova)
 • vedeme žáky, aby rozpoznali problém, přemýšleli o souvislostech, vyhledali chybějící informace a dále z možných řešení vybrali optimální, uměli odhadnout výsledek, uměli ověřit správnost řešení - výsledku
 • učíme, aby žák dokázal vysvětlit, obhájit svůj způsob řešení
 • vedeme ke spolupráci-využít zkušeností druhého
 • vedeme žáka, aby se nebál upozornit na problém
 • při ověřování řešení žák používá různé pomůcky (tabulky, slovníky…)
 • při nalézání a následné aplikaci řešení problémů dokáže uplatnit získané komunikativní a sociální kompetence, s využitím pozorování nebo experimentu vedeme žáky k samostatnému řešení problému
 • podporujeme různá přijatelná řešení problému
 • učíme žáky vyhledávat různé druhy informací (učit se z více zdrojů)
 • učíme žáky předcházet problémům, užívat při jejich řešení logické, matematické a empirické postupy
 • vedeme žáky k tomu, aby používal konstruktivní postupy, přemýšlel o svých rozhodnutích a byl schopen je obhájit

Kompetence občanské

 • vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností, empatickému jednání
 • vedeme žáky k tomu, že vzájemná nedorozumění se neřeší fyzickým násilím, uvědomuje si povinnost postavit se mu
 • vedeme žáky k tomu, že není možné dožadovat se svých práv, aniž bychom se zároveň hlásili k odpovědnosti za své povinnosti a jednání
 • vedeme žáky k tomu, aby zachovávali úctu k ostatním lidem, nejen k dospělým, ale i k vrstevníkům a mladším
 • vytváříme třídní a školní tradice, v případě potřeby pracujeme s odborníky školského poradenského zařízení
 • učíme žáky projevovat solidaritu, toleranci a respekt
 • nacvičujeme empatické chování a účinné postupy proti násilí a netoleranci
 • zapojujeme žáky do kulturního dění a sportovních aktivit (aktivně i pasivně)
 • vedeme žáky k ochraně životního prostředí
 • seznamujeme je s ochranou člověka za mimořádných situací
 • zapojujeme zájemce do zdravotně preventivních soutěží první pomoci v rámci okresu
 • účastníme se soutěže mladých hasičů
 • v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji zajistit, správně se rozhodnout, nezůstat lhostejný
 • učivo (např. Vo, RV) maximálně zaměřujeme na konkrétní situace a prožitky
 • pořádáme besedy (např. s pamětníky) - zlepšení životních podmínek, demokracie, vysvětlujeme nutnost tolerance a respektování ostatních
 • návštěva muzeí, kulturních památek, besed, výstav s možností poznání různých kultur, tradic…
 • seznamujeme s Listinou lidských práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte, s Ústavou ČR

Kompetence sociální a personální

 • používáme skupinovou práci, práci ve dvojicích
 • podporujeme vzájemnou pomoc žáků
 • vedeme žáky k vytváření příjemné atmosféry na základě ohleduplnosti a úcty
 • žáci si volí své zástupce do školní žákovské rady, ta se podílí na vytváření pravidel ve škole, organizuje akce
 • žáci jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení
 • žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor
 • žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných
 • zdůrazňujeme úlohu jedince v kolektivu (je jeho nedílnou součástí), podílí se na úspěších, ale i na problémech (osobní zodpovědnost jedince, schopnost zaujmout stanovisko)
 • učíme využít "komunikační" řešení sporů, hrubost a násilí nepoužívat (OMEZIT)
 • naučit žáky rozpoznat hranice vhodného sebeprosazení se, bez omezování druhých
 • spolupracovat s učitelem, nahlížet na učitele jako na "zkušenějšího spoluhráče a ne soupeře"
 • všichni jsme si rovni - nevadí kratší noha, jiná barva pleti… každý má stejná práva a povinnosti, odpovědnost za své jednání, při porušení následuje pro každého stejný důsledek
 • všem, kteří chtějí, poskytujeme možnost se podílet na výsledku
 • vedeme k uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na výsledku celku
 • učíme žáky přijímat rozdílné role ve skupinách
 • využíváme metod dramatické výchovy k sociálnímu učení, řešení modelových situací
 • snažíme se o navození pohody a příjemné atmosféry při výuce

Kompetence pracovní

 • nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu (dělba práce)
 • naučíme vzhledem k věku pracovat s různými materiály a přírodninami
 • vedeme k objektivnímu hodnocení svých schopností a možností při volbě dalšího vzdělávání, VP vypracovává plán volby povolání
 • vedeme žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení prací z různých hledisek
 • učíme žáky chránit své zdraví a zdraví jiných
 • pomáháme rozvíjet talent žáků v činnostech, ve kterých vynikají
 • vedeme žáky k ochraně majetku druhého
 • vedeme děti k vytvoření samostatného pracovního postupu k řešení problému při dodržení všech hledisek
 • zorganizujeme besedy s rodiči - konfrontace představ žáků o povolání proti zkušenostem z praxe (podnikatelé)
 • vážit si výsledků práce obecně, i své vlastní, umět ji obhájit, postavit se proti vandalství, důsledná kontrola pořádku ve třídách
 • organizujeme exkurze za účelem poznání různých profesí
 • zapojujeme žáky do akcí organizovaných školou
 • třída si vytváří svá pravidla i s důsledky při porušení
 • využíváme dramatické výchovy při poznávání řemesel návštěva na Úřadu práce v Českém Krumlově, účast na akci Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
 • odpovědný přístup k jakékoliv činnosti - přesné dodržování pracovního postupu, užívání nástrojů pouze k účelům, ke kterým jsou určené

Kompetence komunikativní

 • učíme žáky nejen vyjadřovat své názory, ale i naslouchat druhým
 • písemně i ústně se vyjadřuje logicky, souvisle a kultivovaně
 • učíme žáky prezentovat své práce, obhajovat je, vhodně argumentovat, přijímat případnou kritiku
 • učíme asertivitě
 • učíme správně používat komunikační prostředky (telefon, PC…)
 • učíme komunikovat s úřady - kde, co, jak /tiskopisy/ učíme zdravit, děkovat, omlouvat se, poprosit
 • učíme správným komunikačním dovednostem - neskákat druhému do řeči, nepřekřikovat se, nemluvit, když mluví jiný, mluvit na prostor (být slyšet), používat vhodné jazykové prostředky, pravidla diskuse
 • učíme žáky naslouchat ostatním, vhodně na ně reagovat, zapojit se do diskuse
 • realizujeme besedy o vhodnosti využívání komunikace na sociálních sítích a vedeme k opatrnosti při jejich používání
 • učíme žáky schopnosti souvisle mluvit na veřejnosti
 • zdůrazňujeme důležitost četby - učíme rozumět textu, umět vybrat podstatné
 • pracujeme s různými typy textů
 • rozšiřujeme slovní zásobu žáků
 • trváme nejen na obsahu, ale i úpravě písemných projevů
 • jako učitel být dětem vzorem (klidné jednání, spravedlnost, čas si je vyslechnout, respektovat jejich názory, dovést k správnému rozhodnutí ("ZÁLEŽÍ MI NA TOBĚ")

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků školy.

Od 1.9.2016 je realizováno společné vzdělávání žáků formou inkluze podle Novely školského zákona č. 82/2015 Sb. § 16 a Vyhláškou č. 27/2016 Sb. umožňující vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na rovnoprávném základě s ostatními, za poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. Tato opatření vedou k plnému zapojení žáků s SVP do vzdělávání v běžné ZŠ, k saturaci individuálních potřeb a využití možností každého žáka.

Daná podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů:

V prvním stupni je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP). Od druhého do pátého stupně škola zpracovává individuální vzdělávací plán (IVP), který vychází z PLPP a musí být podložen doporučením podpůrných opatření ze strany školského poradenského zařízení.

Pedagogičtí pracovníci pak vychází z těchto doporučení při práci se žákem, přizpůsobují mu své vzdělávací strategie a postupy vzdělávání žáka vzhledem k jeho možnostem.

Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování PLPP:

u žáka se projeví speciální vzdělávací potřeby ve školní práci, které vyžadují individuální přístup. Vypracuje se PLPP, upravený pro potřeby žáka, průběžně se vyhodnocuje jeho působnost. Při zlepšení se ukončuje, pokud potíže přetrvávají, doporučí škola rodičům vyšetření ve školském poradenském zařízení.

Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování IVP:

u žáka, který má problémy i po realizaci PLPP, je zapotřebí vyšetření školským poradenským zařízením. To určí vhodný stupeň podpory, které doloží konkrétním doporučením, podle nějž škola vypracuje IVP. Průběžně je vyhodnocován, popř. aktualizován, ukončen.

Tato podpůrná opatření jsou doporučována zpravidla na období dvou let, popř. jeden rok.

Jakákoliv řešení individuálních potřeb žáka jsou vázány na informovaný souhlas zákonného zástupce – pak probíhá bezodkladná realizace. V případě nesouhlasu-snaha o domluvu, případně náhradu relevantními opatřeními.

Pokud ani přes snahu domluvit se na podpůrných opatřeních nedojde ke shodě, může se škola nebo zákonný zástupce obrátit na revizní pracoviště, které musí vyhodnotit relevanci stížnosti na doporučení, případně zprávu z vyšetření.

O vyšetření žáka a zpracování doporučení může požádat i zástupce veřejné moci- OSPOD, pak má právo na doporučení z vyšetření.

Dodatek: u žáků s IVP je možné na doporučení školského poradenského zařízení v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. Realizace těchto úprav bude zahrnuta do IVP žáka tak, aby maximálně zohledňovala jeho individuální vzdělávací potřeby v souladu s jeho možnostmi a zajistila tak využití vzdělávacího potenciálu každého žáka.

Autoevaluace školy

Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve  škole.  Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a  §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

1. Oblasti autoevaluace

 • soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání-koncepce školy
 • podmínky ke vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,
 • výsledky vzdělávání žáků a studentů,
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

2. Cíle a kritéria autoevaluace

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy,a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.

Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok). Vycházejí ze sledovaných oblastí autoevaluace.

Vzdělávací program-koncepce školy:

 • mapování realizace školního vzdělávacího programu

Podmínky vzdělávání:

 • úroveň řízení školy
 • personální podmínky
 • prostorové a materiální podmínky
 • klima školy
 • začleňování a podpora žáků

Průběh vzdělávání (učitel):

 • kvalita výuky
 • rozvoj strategií učení
 • rozvoj osobnostních a sociálních způsobilostí
 • rozvoj praktických návyků a dovedností
 • začleňování a podpora žáků

Výsledky vzdělávání (žák):

 • stupeň zvládnutí klíčových kompetencí,výstupů ŠVP
 • projevy strategií učení
 • projevy osobnostní a sociální způsobilosti
 • projevy praktických návyků a dovedností
 • srovnávací, dovednostní a znalostní testování žáků

Vztah rodičů, žáků a ostatních ke škole

3. Nástroje autoevaluace

 • pozorování,evidence pozorovaných jevů
 • hodnocení a klasifikace žáků a jejich sebehodnocení
 • rozbor dokumentace školy
 • rozhovory s učiteli, rodiči
 • dotazníky pro rodiče, žáky a učitele
 • srovnávací prověrky, dovednostní testy
 • hospitace
 • porady vedení školy
  • pedagogické rady
  • spolupráce se žákovskou samosprávou a rodiči
  • pozorování a rozhovory
  • vnější evaluace
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • nabídka zájmové činnosti
 • akce pro veřejnost
 • pedagogická tvořivost

4.Časové rozvržení autoevaluačních činností

 • hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku)
 • sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (začátek škol. roku)
 • projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky č.15/2005 Sb.) (do konce září)
 • projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok (do konce října)
 • testy Cermat (duben)
 • srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok)
 • dotazníky na klima školy (1x za 2 roky)
 • dotazník při zápisu do 1.tříd /leden/
 • vyhodnocení soutěží / průběžně/
 • vyhodnocování schránky důvěry / průběžně/
 • BOZP/ duben/
 • DVVP/za školní rok/
 • možnosti školy vzhledem k rozpočtu/po obdržení rozpočtu,březen/
 • výsledky přijímacího řízení/červen/
 • vyhodnocení nejlepších žáků/červen/

Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady, pedagogických rad a porad vedení školy.

Časový harmonogram autoevaluace bude zpracován  a upřesněn pro každý školní rok.