Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Provozní řád školní jídelny

ZS a MS Větřní, Školní 232,382 11 Větřní

 1. Řídí se zákonem . 56112004 Sb., vyhláškou 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy.
 2. Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen. 
 3. Do prostorů školní jídelny má povolen vstup pouze strávník, doprovod musí počkat před jídelnou, např. rodiče, výjimka je pouze při vyzvedání stravy do jídlonosičů.
 4. Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. - Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.
 5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy.
 6. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle rozvrhu dozorů. Pedagogický dohled sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení použitého nádobí. Dbá na bezpečnost žáků.
 7. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.
 8. Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu školy o první pomoci, zajistí příslušné zápisy o úrazu a oznámí úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy.
 9. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 14.00 hod. Při změně provozní doby jsou strávníci upozorněni vždy předem vývěskou.
 10. Výdej obědů do jídlonosičů probíhá od 11.00 do 11.25 hod., aby bylo časově odděleno od školního stravování.
 11. V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce zaplatit stravné předem hotově u vedoucí ŠJ, a to žáci vždy poslední týden v měsíci na měsíc následující, cizí strávníci buď poslední týden v měsíci na měsíc následující, nebo vždy každý pátek od 8.00 do 12.00 hod. na následující týden. Časový rozpis prodeje na poslední týden v měsíci je vždy včas vyvěšen. Další možností platby stravného pouze pro žáky je bezhotovostní převod přes účet, kdy je nutno platbu provést do 20. dne předchozího měsíce na č.ú. 503106544/0600, variabilní symbol je na požádání přidělen vedoucí ŠJ. Vyúčtování plateb v hotovosti se provádí každý mes1c při platbě na následující měsíc. Vyúčtování u bezhotovostních plateb se provádí 2 x do roka, vždy na konci školního roku a na konci kalendářního roku. Vyúčtování je prováděno hotově u vedoucí ŠJ.
 12. Odhlašování obědů je nutné provést nejpozději den předem do 14.00 hod. osobně nebo telefonicky nač. 380732100.
 13. Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní školní výuky, musí uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, např. nemoc. Ostatní dny se musí strava odhlásit.
 14. Jídelníček vyvěšuje vedoucí ŠJ na období jednoho týdne předem na nástěnku, dále je vyvěšen na internetových stránkách školy.
 15. Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v jídelně, případně je možný k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

Ve Větřní dne 15.11.2022

Lenka Benychová

vedoucí ŠJ 

Mgr. Halka Jánová

ředitelka školy