Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení 

Zásadní východiska pro hodnocení 

A. Hodnocení chování 

 1. Kritéria hodnocení chování jsou dána obecně platnými společenskými normami, jednotlivými ustanoveními řádu školy, případně podrobnějšími pravidly, která jsou v souladu s ustanoveními řádu školy stanovena pro jednotlivé okruhy činností ředitelem školy (například v řádu školní jídelny, počítačové pracovny, školního hřiště apod.).
 2. Žáci jsou hodnoceni vždy s ohledem na jejich věkové zvláštnosti, rozumovou vyspělost, tj. možnost pochopení daných pravidel a schopnost rozpoznání následků jejich jednání a dále s ohledem na celkové okolnosti, při nichž k porušení pravidel došlo. V rámci zavedení inkluze je nutné věnovat zvýšenou pozornost hodnocení žáků s SVP - podle doporučení školského poradenského zařízení a zvážit i alternativní hodnocení těchto dětí (např. slovní hodnocení)
 3. Podklady pro hodnocení chování shromažďuje třídní učitel na základě vlastních pozorování a informací od dalších pedagogických pracovníků (písemných nebo ústních), a výsledků průběžného hodnocení PLPP nebo IVP. 
 4. Průběžné hodnocení chování je prováděno slovně, a to vždy na konci 1. a 3. čtvrtletí do žákovské knížky nebo kdykoli při zjištění porušování řádu školy ze strany žáka, při změně chování žáka, při rozborech chování žáků určité třídy třídním učitelem apod. zejména u výchovných problémů zohledňovat i závěry práce s kolektivem třídy, případné problémy s pracovníky poradenských pracovišť
 5. Třídní učitel dbá na to, aby zákonný zástupce byl objektivně, pravidelně a včas písemně informován o chování žáka, a to zejména v případech náhlých změn a v období mezi případným udělením výchovného opatření a závěrečnou klasifikací.
 6. V rámci průběžného hodnocení jsou udělována tzv. výchovná opatření k posílení kázně nebo pochvaly a jiná ocenění. Udělení je vždy zaznamenáno do katalogového listu žáka a prokazatelným způsobem sděleno zákonným zástupcům.
 7. Výchovná opatření k posílení kázně mají 3 stupně, které jsou udělovány podle závažnosti přestupků a míry jejich opakování: 
  • napomenutí třídního učitele v kompetenci TU 
  • důtka třídního učitele v kompetenci TU, po udělení oznámí TU tuto skutečnost řediteli školy 
  • důtka ředitele školy v kompetenci ŘŠ, po projednání v pedagogické radě
 8. Výchovná opatření stejného stupně mohou být udělena během pololetí pouze jedenkrát.
 9. Napomenutí třídního učiteleje udělováno za méně závažná porušování daných pravidel, a to budˇ za jednorázové porušení nebo za opakované případy. Jde například o tyto přestupky:
  • pozdní příchody 
  • nepřezouvání 
  • nepořádnost, nepřipravenost na vyučování (vybavení, žákovská knížka…) 
  • méně časté rušení výuky, které žák na základě upozornění učitele je schopen korigovat 
  • nedodržování pravidel slušného chování (běžných společenských norem jako je slušné vyjadřování, pomoc druhému …) 
 10. Důtka třídního učiteleje udělována jednak v případě, kdy po udělení napomenutí třídního učitele nedošlo ke zlepšení chování a jednak při závažnějším porušení pravidel, jako je například: 
  • časté rušení výuky, které žák není schopen ani po napomenutí učitelem účinně korigovat 
  • fyzické napadení spolužáka, které ale nemá za následek újmu na zdraví 
  • velmi hrubé a vulgární vyjadřování ke spolužákům 
  • zlomyslné chování, zesměšňování, poškozování věcí, pomlouvání vůči spolužákům 
  • nedovolené opuštění školy 
  • nošení nebezpečných předmětů do školy
 11. Důtka ředitele školyje udělována jednak v případě, kdy ani po udělení důtky třídního učitele se chování žáka nezlepšilo a jednak v případech obzvláště hrubého porušení pravidel, jako je například: 
  • krádež, vandalství 
  • ublížení na zdraví 
  • nošení, propagace užívání nebo distribuce návykových látek 
  • slovní či fyzický útok vůči učiteli nebo jakémukoli pracovníkovi školy 
  • šikanování nebo hrubé násilí vůči spolužákovi 
  • neomluvená absence
 12. Zákonný zástupce žáka má v případě svého zájmu právo projednat udělení jakéhokoliv výchovného opatření osobně s třídním učitelem nebo ředitelem školy.
 13. Pokud žák často porušuje pravidla školního řádu a není schopen své chování zlepšit ani po udělení některého z výše uvedených výchovných opatření nebo pokud je hodnocení jeho chování trvale spíše negativní, svolá ředitel školy k projednání hodnocení chování žáka společnou schůzku zástupců školy (člen vedení, třídní učitel, výchovný poradce) a zákonných zástupců žáka. Z tohoto jednání je pořízen zápis. Cílem jednání je dosáhnout účinné spolupráce rodiny a školy při nápravě chování žáka.
 14. Na konci 1. a 2. pololetí je žák hodnocen z chování klasifikačním stupněm. Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel (po projednání s ostatními učiteli, kteří ve třídě působí) a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel uvedených v bodu 1) během celého pololetí.
 15. Charakteristika jednotlivých stupňů: 

Chování velmi dobré (stupeň 1) 

 • nedochází k častějšímu nebo závažnějšímu porušování pravidel 
 • žák dokáže aplikovat pravidla chování do praktického života ve škole 
 • v případě porušování pravidel je žák schopen rychle a účinně na základě upozornění 
 • své jednání změnit 
 • po udělení výchovného opatření dojde k výraznému zlepšení chování 

Chování uspokojivé (stupeň 2): 

 • dopouští se opakovaných drobnějších přestupků, po udělení důtky třídního učitele nebo ředitele školy nenastalo zlepšení 
 • dopustil se závažného porušení pravidel (příklady viz výše – důtka ředitele školy)

Chování neuspokojivé (stupeň 3): 

 • žák se opakovaně dopouští hrubého porušování pravidel nezlepšuje své chování ani po udělení důtky ředitele školy 
 • dopustil se mimořádně závažného porušení pravidel, s vysokou mírou nebezpečnosti pro školu, třídu nebo zdraví žáků 

B. Zásady a pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

 1. S pravidly hodnocení jsou žáci i jejich zákonní zástupci seznámeni při přijetí do školy (do 1. ročníku nebo při přestupu žáka z jiné školy). Žákům jsou vždy zopakovány na počátku školního roku. S pravidly a kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech seznámí učitel žáky vždy na počátku školního roku.
 2. Žák musí předem vědět, jaké dovednosti, schopnosti a znalosti od něj budou požadovány, požadavky budou v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, pokud bude žák pracovat podle IVP.
 3. Hodnocení se provádí klasifikačními stupni, ve čtvrtletí i během školního roku může být doplněno slovně, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být po dohodě s jejich zákonnými zástupci použito slovní hodnocení na vysvědčení nebo i během celého školního roku.
 4. Žák je se svým hodnocením seznamován bezodkladně, v co nejkratší možné době od hodnoceného výkonu.
 5. Žák by měl být hodnocen co nejčastěji, a to se zaměřením na jeho pozitivní motivaci Při celkovém hodnocení učitel vždy přihlíží i ke změnám ve výkonu, tj. k osobnímu pokroku žáka. Hodnocení formální (písemné) je vhodné co nejčastěji doplňovat hodnocením ústním.
 6. Hodnocení vždy probíhá s ohledem na věková specifika žáků a na individuální možnosti žáků a s ohledem na jeho případná trvalá nebo momentální znevýhodnění a závažné indispozice.
 7. Hodnocení není prostředkem k upevňování kázně a známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování (pokud toto chování není přímo kritériem v požadovaném výkonu – např. spolupráce ve skupině, komunikace s ostatními apod.).
 8. Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace vědomosti, dovednosti, postupy, praktické dovednosti, domácí přípravu, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. Pokud jsou předmětem hodnocení požadované vědomosti, klasifikuje se jen probrané a procvičené učivo.
 9. Podklady pro hodnocení získává učitel s ohledem na charakter daného předmětu z písemných, ústních nebo jiných projevů žáka. S konkrétními způsoby seznámí učitel na začátku školního roku žáky.
 10. V případech, kdy to charakter předmětu umožňuje, získává vyučující podklady pro hodnocení vyváženě na základě ústních, písemných a dalších projevů žáka a přihlíží přitom k individuálním charakteristikám a případným zdravotním znevýhodněním žáka, aby znevýhodnění v písemném nebo ústním projevu mohlo být v celkovém hodnocení kompenzováno. Pokud žák opakovaně selhává v písemných zkouškách, je mu vždy v případě jeho zájmu poskytnuta možnost ústního přezkoušení a naopak.
 11. Učitel vždy žákům včas předem oznámí, že se bude psát společná klasifikovaná písemná práce v rozsahu větším než polovina vyučovací hodiny, aby se žáci na tuto práci mohli připravit. V jednom dnu nesmí docházet ke kumulaci více takových písemných prací.
 12. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování není žák hodnocen z učiva, které zameškal, nejméně po dobu 1 týdne. Prodloužení této lhůty při absencích delších než 1 týden zváží vždy učitel příslušného předmětu a domluví s žákem termíny případných mimořádných doplňujících zkoušek nebo písemných prací. Při absencích delších než 1 měsíc třídní učitel vždy koordinuje postup vyučujících různých předmětů.
 13. Učitel žáka seznámí s hodnocením písemné práce v co nejkratším termínu po napsání, ale nejpozději do 2 týdnů (nebrání-li tomu absence učitele nebo žáka). S žáky je vždy proveden rozbor práce, jsou seznámeni se správným řešením, systémem bodového hodnocení a dalšími kritérii a je jim umožněno do opravené práce nahlédnout.
 14. Pokud učitel v písemné práci zadává varianty (A, B,…), dbá na stejnou náročnost jednotlivých variant.
 15. Písemné práce žáků za školní rok jsou ukládány u učitele nejméně do konce září následujícího školního roku.
 16. Žák dostane příležitost ke zlepšení hodnocení a nápravě svých nedostatků v daném tematickém okruhu učiva, a to v časové lhůtě stanovené učitelem. Při stanovení této lhůty učitel vždy přihlédne k individuálním možnostem žáka zvládnout dané učivo.
 17. Učitelé v rámci odborných komisí konzultují své hodnotící postupy a kritéria tak, aby v jednotlivých třídách bylo ve stejných předmětech nebo předmětech podobného charakteru dosahováno přibližně stejného hodnocení.
 18. Zákonný zástupce žáka je v žákovské knížce nejméně dvakrát během pololetí (v každém čtvrtletí alespoň jednou) informován o hodnocení žáka, a to buď klasifikačním stupněm nebo slovním vyjádřením. Učitel informuje zákonného zástupce tak, aby záznamy v co nekratší lhůtě zobrazily případné výrazné zhoršení hodnocení a aby zákonný zástupce žáka mohl ze záznamů usuzovat na závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení.
 19. Zákonný zástupce má možnost se s hodnocením dítěte seznámit prostřednictvím konzultačních dnů (v oznámených termínech) nebo individuálně po dohodě s učitelem.
 20. V každém pololetí je žák hodnocen samostatně, bez ohledu na dřívější výsledky v jiném pololetí. V každém předmětu je žák hodnocen samostatně, bez ohledu na výsledky v ostatních předmětech.
 21. Kromě zvládnutí daného učiva je při hodnocení (podle charakteru předmětu) kladen důraz především na:
  • aplikování získaných poznatků na řešení konkrétních problémů a úloh
  • uplatňování teoretických vědomostí v praxi
  • samostatnost myšlení, tvořivost, iniciativu, originalitu řešení
  • pochopení souvislostí mezi jevy a poznatky, případně jejich samostatné odvozování
  • efektivní spolupráci ve skupině
  • samostatnost řešení úkolů
  • používání získaných vědomostí při formulaci vlastních názorů a obhajování (argumentaci) těchto názorů
  • efektivnost komunikace 
  • samostatné vyhledávání a zpracování informací
  • snahu, aktivitu, pečlivost při práci
  • samostatnou domácí přípravu na vyučování
  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny při práci
  • kritické myšlení, vlastní zhodnocení názorů druhých
  • zvládnutí terminologie daného předmětu
 22. Stupně hodnocení a jejich charakteristika: 

Stupeň 1 

 • úkoly řeší samostatně 
 • dokáže aplikovat získané vědomosti při řešení problémů a úkolů
 • úkoly řeší bez chyb nebo jen s drobnými chybami 
 • používá správnou terminologii 
 • chápe souvislosti 
 • je schopen samostatně hovořit o daném problému, na doplňující otázky odpovídá bez potíží 
 • při práci je aktivní, iniciativní, tvořivý 
 • dokáže vyjadřovat své názory a používat argumenty na jejich podporu 
 • dokáže aktivně a efektivně spolupracovat s dalšími členy skupiny 
 • komunikuje ústně i písemně spisovnou normou, bez chyb nebo jen s drobnými chybami

Stupeň 2 

 • úkoly řeší téměř samostatně 
 • získané vědomosti dokáže aplikovat většinou jen na úkoly již známého typu, výjimečně úkoly neznámé 
 • chápe souvislosti 
 • dopouští se málo častých závažnějších chyb nebo častěji drobných chyb, ale po upozornění je dokáže sám opravit 
 • terminologie není vždy přesná 
 • o problému je schopen hovořit vcelku samostatně, ale občas potřebuje doplňující otázky 
 • při práci je spíše aktivní a iniciativní 
 • většinou dokáže vyjadřovat své názory a argumentovat na jejich podporu 
 • většinou dokáže aktivně a efektivně spolupracovat v rámci skupiny 
 • komunikuje ústně i písemně spisovnou normou, s občasnými závažnějšími nebo častějšími drobnými chybami, chyby dokáže najít a opravit

Stupeň 3 

 • samostatně řeší jen jednodušší úkoly 
 • získané vědomosti dokáže aplikovat jen v některých případech 
 • chápání souvislostí není úplné 
 • dopouští se i závažnějších chyb nebo častěji drobných chyb 
 • o problému není schopen hovořit zcela samostatně, na návodné otázky odpovídá často s obtížemi a ne zcela správně 
 • při práci je aktivní a iniciativní jen někdy 
 • jen někdy dokáže podpořit své názory argumentací 
 • ve skupině dokáže spolupracovat s občasnými obtížemi 
 • častěji chybuje ve spisovné komunikaci, s pomocí učitele dokáže chyby najít a opravit 

Stupeň 4 

 • většinu úkolů nedokáže samostatně vyřešit, je závislý na pomoci učitele 
 • získané vědomosti nedokáže aplikovat při řešení daného problému 
 • nechápe souvislosti v podstatných věcech 
 • o problému nebo tématu není schopen hovořit samostatně, na doplňující a návodné otázky odpovídá s obtížemi a většinou chybně 
 • dokáže řešit jen úkoly velmi jednoduché 
 • dopouští se závažných chyb a v řešení úkolů jsou vážné nedostatky 
 • při práci je většinou pasivní a málo iniciativní 
 • má problémy s vyjádřením svých názorů a argumentací 
 • většinou nedokáže efektivně spolupracovat ve skupině 
 • komunikuje převážně obecným jazykem, chyby s pomocí učitele najde, ale nezná spisovnou normu 

Stupeň 5 

 • samostatně nevyřeší téměř žádný úkol 
 • většinu úkolů nevyřeší ani s pomocí 
 • není schopen aplikovat ani nejjednodušší vědomosti a informace 
 • nerozumí terminologii 
 • nedokáže reagovat na návodné otázky a nápovědu 
 • při práci je pasivní 
 • nedokáže spolupracovat ve skupině 
 • komunikuje obecným jazykem, chyby většinou nedokáže najít ani s pomocí učitele, nezná spisovnou normu a má malou slovní zásobu 

Učitel umožní žákovi vyjádřit názor k hodnocení. 

C. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 1. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami volí učitel především takové formy a druhy ověřování dosažených vědomostí a dovedností, které doporučí školské poradenské zařízení v rámci IVP, případně zohledňuje závěry vypracovaného PLPP
 2. Pokud jde o vývojové poruchy učení, nebude žák pokud možno vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Učitel klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.
 3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází učitel především z doporučení posudku pedagogicko-psychologické poradny a z individuálního vzdělávacího plánu žáka. Žák je hodnocen co nejčastěji, v závěrečném hodnocení pak učitel vždy přihlédne k charakteru znevýhodnění nebo postižení.
 4. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitel školy - po projednání se zákonnými zástupci žáka - rozhodnout o slovním hodnocení žáka, a to zpravidla ve vybraných předmětech učebního plánu (výjimečně ve všech). Slovní hodnocení bude aplikováno v těch předmětech, které se nejvýrazněji vztahují ke zjištěnému znevýhodnění. V případě žáka s vývojovou poruchou chování může být slovně hodnoceno chování.
 5. Při slovním hodnocení je vždy upřednostňováno srovnávání s osobním pokrokem žáka, ve vztahu k jeho předpokladům, před srovnáváním se spolužáky. Učitel použije při hodnocení přiměřeným způsobem kritéria, stanovená v daném předmětu.
 6. U žáků nadaných a mimořádně nadaných volí učitel takové metody a formy práce- i volbu zadávaných úkolů, aby dosáhl využití maximálního potenciálu žáka k dosažení výsledků, odpovídajících jeho schopnostem a nadání. 

D. Sebehodnocení žáků 

Vyučující vytváří vhodné podmínky, prostředí a příležitosti, aby žák mohl objektivně hodnotit sebe a svou práci. Učitel a žák společně hodnotí průběžně výkony žáka. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivací do dalšího období.

E. Hodnocení práce v zájmových útvarech  

Žáci jsou hodnoceni slovně 

 • pracoval/a/ úspěšně 
 • pracoval/a/ 

F. Komisionální přezkoušení 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

 • předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 
 • zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu 
 • přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. Po ukončení komisionálního přezkoušení se žákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

G. Opravná zkouška 

 • Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 • Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech.
 • Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. 
 • Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku 
 • O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

H. Přezkoušení 

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné. 

I. Dodatečná zkouška

Dodatečnou zkoušku koná žák: 

 • Který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí. 
 • Který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 
 • Který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.

J. Postup do dalšího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.