Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Vnitřní řád školní družiny

 1. Provoz školní družiny je od 5.45 hodin do 16.00 hodin.
 2. Zápis žáků do ŠD probíhá poslední týden v červnu, vždy od 14.00 do 15.00 hodin v pavilonu ZŠ a MŠ Větřní (2. patro) a při zahájení nového školního roku od 8.00 hodin do 14. 00 hodin (pavilon ŠD) pro děti z 1. tříd. Rodiče žáka, který se hlásí do ŠD, si vyplní zápisní lístek. Změnu bydliště, telefonu do zaměstnání, odhlášku ze ŠD apod., hlásí vždy osobně vychovatelce. 
 3. Pokud se žák přihlásil, docházka do ŠD je povinná. Každou nepřítomnost, která není způsobena nepřítomností ve vyučování, je nutno vychovatelce omluvit písemně, telefonicky nebo osobně předem nebo v den nepřítomnosti. 
 4. Pokud se nenaplní kapacita, mohou rodiče přihlásit do ŠD i žáky, kteří mají po vyučování zájmové kroužky a nemají možnost si dojít domů.
 5. Do ŠD přicházejí děti v doprovodu pedagoga po skončení vyučování.
 6. Z vážných důvodů může být žák ze ŠD uvolněn před stanovenou dobou, a to hned po obědě (do 13.00 hodin) nebo až po 14. hodině, pouze na písemnou žádost rodičů nebo zákonných zástupců.
 7. Žák je povinen se řídit pokyny vychovatelky a bezvýhradně je plnit. Opustit místnost smí pouze se souhlasem paní vychovatelky.
 8. Při nedodržování řádu ŠD budou podle charakteru provinění učiněna výchovná opatření. Jestliže po vyčerpání všech možností nápravy a po projednání s rodiči žák neustále narušuje svým chováním činnost ŠD, lze takového žáka ze školní družiny vyloučit. 
 9. Své svršky a aktovky odkládají žáci na určené místo (aktovky do oddělení, svršky do šatny ve školní družině). Věci, které je možno zaměnit, mají řádně označeny. Případnou ztrátu či záměnu hlásí ihned vychovatelce. 
 10. Žáci chrání majetek (knihy, stavebnice, hry a jiné vybavení v oddělení. Úmyslné poškozování her a pomůcek hradí zákonný zástupce. 
 11. Při obědě dbají žáci všech pravidel společenského chování a stolování. 
 12. Pokud neodcházejí děti samy ze ŠD (se souhlasem rodičů), vyzvednou si je rodiče nebo zákonní zástupci. 
 13. Vychovatelky spolupracují s pedagogickými pracovníky. 14.Děti jsou seznámeny s bezpečností a ochranou svého zdraví během pobytu ve školní družině.

Ve Větřní dne 3. září 2018