Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Základní škola a Mateřská škola je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace.
Řadí se mezi plně organizované  školy. Zřizovatelem je Město Větřní, okres Český Krumlov.

Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Základní škola

Základní škola je plně organizovanou školou s 10 třídami na prvním stupni a 7 třídami na stupni druhém. Školu navštěvuje v průměru 290 žáků. Učitelský sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele školy, 21 učitelů a 8 asistentek pedagoga.

 1. Vzdělávací program školy
  • Základní program pro vzdělávání naleznete zde.
  • Výuka anglického jazyka jako povinného předmětu od 3.ročníku v jazykové multimediální učebně.
  • Výuka německého jazyka od 8. ročníku.
 2. Profilace školy a další aktivity
 3. Kurzy 
  • 1. ročníky bruslení
  • 3. a 4.ročníky  - plavecký výcvik   
  • 8. - 9. ročník   - lyžařský výcvik

Mateřská škola

Koncepce

Zprostředkovávat a předávat dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Učit děti základním schopnostem a dovednostem důležitých pro život. Vést děti tak, aby při ukončení docházky do mateřské školy byly co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, aby byly i přizpůsobivé, odvážné a také odpovědné, ochotné nejen přijímat, ale i dávat. Filozofií naší mateřské školy je všestranný rozvoj dětí cestou přirozené výchovy. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě v MŠ maximálně spokojené. 

Představení

Provoz v této mateřské škole byl zahájen 1.září 1980,od té doby škola prošla mnoha většími i menšími změnami. Původní provozovatel- JIP Větřní byl nahrazen Obecním úřadem ve Větřní . Od prosince 2002 MŠ přešla do společné právní subjektivity se Základní školou ve Větřní. 

MŠ přišla v roce 1995 o část školní zahrady, která byla vyčleněna pro stavbu rodinných domů. Abychom měli dostatečné plochy pro hry dětí, byla zatravněna betonová plocha před školní kuchyní, byla na ni zabudovaná houpačka, pískoviště a skluzavka, aby byla zlepšena užitnost všech ploch v zahradě. Tak má každá třída svou plochu při pobytu venku. 

Budova MŠ se skládá ze dvou hlavních a jednoho vedlejšího pavilonu propojených spojovací chodbou. V hlavních pavilonech jsou umístěny třídy se šatnami, ve vedlejším se nachází kuchyně, kancelář a sklady. Na spojovací chodbu navazují kabinety na vých. pomůcky. Od založení prošla MŠ řada dětí zdravých ,ale i s tělesným, sluchovým a řečovým postižením a my jsme pyšní na to, že jsme jim umožnili kontakt s ostatními dětmi a mohli jim v začátcích pomáhat. Od r. 2002 pracujeme podle nového „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ a již v prvním roce se ukazuje tento trend nového přístupu k práci s dětmi velmi přínosným ,směřujícím k naplňování filosofie naší školy. Pravidelně pořádáme předplavecké kurzy pro předškolní děti, poskytujeme logopedickou prevenci ve spolupráci s PeadDr J. Bártovou, využíváme širokou nabídku divadelních představení aj. akcí vhodných pro předškolní věk, účastníme se výtvarných soutěží. Nejstarší děti pravidelně vystupují v domě s pečovatelskou službou s krátkým programem např. o vánocích, ke Dni matek apod. Zhotovují pro přestárlé občany dárečky .Po domluvě s OÚ vystupují děti při vítání občánků do života. 

Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovního poučování. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Dětem s odkladem školní docházky je věnována zvýšená individuální péče a učitelky. o jejich pokrocích vedou záznamy. Děti s vadami výslovnosti jsou zařazeny se souhlasem rodičů do logopedického programu. Školní vzdělávací program si uč. zpracovávají pro každou třídu zvlášť s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí a je zpracován podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Třídní vzdělávací program je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. 

Školní družina

V provozu jsou tři oddělení družiny s kapacitou 75 dětí z 1.- 5. tříd. Výjimku tvoří  starší děti, dojíždějící z  okolních vesnic. Pracují s nimi tři kvalifikované vychovatelky. 

Děti dochází do družiny před začátkem vyučování, v době od 5.45 h do 7.30 hodin. Odpolední provoz je od 11.20 h do 16.00 hodin. 

Oddělení jsou plně vybavena nábytkem, novými stolky a židlemi, stavebnicemi, hrami, hračkami, sportovními pomůckami i audiovizuální technikou. Starší děti využívají počítače, kde jsou nainstalovány výukové programy a dětské hry. 

Ve třídách je dostatek pomůcek pro pracovní a výtvarnou činnost, při které získávají děti určitou zručnost. Naši družinu téměř pravidelně navštěvuje menší divadélko, které vtáhne děti do pohádky. Dle možností jsou pořádány různé besedy, soutěže, besídky a celodružinové výlety po okolí. 

Děti jsou vedeny k upevňování návyků slušného chování, kamarádských vztahů, udržování čistoty a pořádku a slušného stolování. 


Všichni se řídíme družinovým mottem:

Do družiny chodíme rádi,
jsme tu všichni kamarádi.
Hrajeme si, malujeme
u toho se zasmějeme.
Venku potom dovádíme,
než jdeme domu, uklidíme.

Školní jídelna

Školní jídelna je zařízení sloužící především pro zajištění stravování žáků základní a mateřské školy. Mimo tuto hlavní činnost zajišťuje také závodní stravování pro zaměstnance školy a byla jí zřizovatelem povolena i doplňková činnost, která je využívána k zajištění stravování cizích strávníků, především důchodců a maminek na mateřské dovolené. Také pečovatelská služba využívá našich služeb pro své klienty. Obědy pro mateřskou školu zajišťujeme od 1.9.2006. 

Školní jídelna se nachází v budově (pavilonu) mezi tzv. starou a novou školou . Kancelář školní jídelny je umístěna v přízemí budovy, vpravo po vstupu hlavním vchodem. Jídelna a kuchyně se nacházejí v 1. patře. Veškeré informace a sdělení jsou umisťovány na nástěnce  ŠJ u prodejního okénka a na vstupních dveřích do budovy. 

Jídelna nabízí 1 menu.